Миллет культура эм дин жаны бла окъутууну сорууларына эс бурулгъанды

Билим бериуню россейли академиясы «Дин культураны мурдорлары» эм «Россейни халкъларыны культураларыны мурдорлары» деген предметлени  юйретиу ишде магъаналары: «проблемала эм аланы тамамлау жолла» деген тёгерек столну онлайн халда бардыргъанды. Анга академияны регионлада бёлюмлери, билим бериуню айнытыу институтланы келечилери, дин жаны бла экспертле къатышхандыла. КъМКъУ-ну Педагогика, психология эм физкультура- спорт жаны бла билим бериу институтну директору Ольга Михайленко да доклад этгенди.

Академияны президенти Ольга Васильева бусагъатда школлада юйретиу ишни магъанасы бек уллуду, дегенди. Хар сабий да миллетини адетлерин – тёрелерин билирге, къайсы  динни  юсюнден  да  школда толу хапар алыргъа эркинди, дегенди.

Москва областьда муслийманланы дин идараларыны башчысы Рушан Аббясов динден дерслени тюз къураргъа керекди, сабийлени  араларында шуёхлукъну бузмазча,  деген хапарла чыкъмазча, дегенди. «Биз «Ахшы  къоншулукъну школу» деген программа къурагъанбыз. Мен, межгитде болсун, школда болсун, халкъ аллында сёлешсем, динлени араларында байламлыкъланы чертеме. Жаланда Къурандан угъай, Библиядан да айтыуланы алама», - дегенди ол.

Ольга Васильева уа, школланы кёбюсюнде «Светская этиканы мурдорлары» предмет окъутулгъанын айтып: «Алты модульдан жаланда бирин сайлатдырып ата- аналагъа, сабийлеге  сайларгъа онг бермей, биз не излейбиз? Ол жахилликди, ахча да бошуна къоратылынады», - дегенди.

Ольга Михайленко Къабарты–Малкъарда болумну юсюнден тынгылы доклад  этгенди. Аны айтханына кёре, тёртюнчю классда окъугъан 12679 сабийледен 5719 - су «Битеудуния дин культураланы мурдорлары» деген  модульну айыргъандыла, «Светская этиканы мурдорун» - 6903, «Православие культураны мурдорун» а 57 сабий сайлагъандыла, дегенди.

КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлю жаны бла министрни орунбасары Екатерина Мисостова:  «Орус, къабарты, малкъар тиллени окъутханда классланы бёлюрге тюшеди, ахча къоранчла боладыла. Анга къошакъгъа энди динлени окъутханда да бёлсек, жангы къоранчла чыгъарыкъдыла»,- дегенди.

Пятигорскда  епархияны Нальчикде килисаларыны благочинныйи Валентин а устазланы иш хакъларына эс бурургъа тилегенди. Дагъыда Башкириядан эм Москвада вузладан да докладла болгъандыла. Бир кезиуде юйретиу иш школну борчларындан кетерилген эди. Энди биягъы къайтханды эм сабийни ариу ызгъа-къылыкъгъа юйретиу  амалла  бийик даражада сюзюледиле.

Суратла авторнудула.

УНИВЕРСИТЕТДЕ ТЁГЕРЕК СТОЛ.

 

Байсыланы Марзият.
Поделиться: