Минги тауну тёгереги бла – квадроциклледе

  Республиканы Курортла эм туризм министерствосунда квадроциклледе «Россейни хазнасы. Минги тауну тёгереги бла» экспедициягъа къатышханла бла тюбешиу болгъанды. Аны кезиуюнде жолоучулукъгъа атланнганла маршрутларыны, чыкъгъан чурумланы къалай ётгенлерини, краеведение программасыны юсюнден  айтхандыла.

Экспедицияны Москваны «Квадроостров» клубу бла Орус география обществону жаш тёлю «Альтаир» клубу ведомствону болушлугъу бла къурагъандыла. Жолоучулукъгъа башчылыкъ этген Александр Зимин билдиргенича, проектни бардырыргъа  аланы къауумлары 2018 жылда Баш Кавказ хребетни регионда кесегинде болгъанында келишген эдиле.

- Аны мураты внедорожникледе бла квадроциклледе жолоучулукъла къурауду, аланы кезиулеринде Россейни регионларыны табийгъатлары, миллетлени тарых-маданият хазналары бла шагъырейлениудю. Бу жаны бла тынгылы сынам жыйылгъанды, техникабыз да барды, командабызгъа кирген адамла шуёхлукъ жюрютедиле. Алагъа бай краеведение программаны да къошсагъ а, экспедиция бийик даражада ётгенди дерге боллукъду. Ол себепден бу башламчылыкъны Къабарты-Малкъарда, башха субъектледе да андан ары бардырыргъа умут этебиз, - дегенди ол.

Экспедициягъа къатышханла 600 километрни ётгендиле, 6 ауузда бла 7 ауушда болгъандыла, кёп сейирлик ариу жерлени кёргендиле, Черек, Чегем, Малка ауузлада лагерьле къурагъандыла, миллетлерибизни маданиятлары, турмушлары бла шагъырейленнгендиле, ашарыкълары бла сыйланнгандыла. Алагъа маршрутну уа Орус география обществону келечиси Мокъаланы Тенгиз жарашдыргъанды. 

Тюбешиуню ахырында министр Мурат Шогенцуков экспедициягъа къатышханлагъа дипломла бла саугъала бергенди.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: