Жангыртылгъан поликлиникагъа къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу программа бла ремонт этилген биринчи сабий поликлиникагъа бла Нальчикде Б. Хмельницкий атлы орамда орналгъан экинчи номерли поликлиниканы филиалына къарагъанды. КъМР-ни Башчысы медицина учрежденияны ишчилери бла тюбешгенди, аны биргесине КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов бла Нальчик шахарны администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов айланнгандыла.

Республиканы оноучусу ремонт этилген учреждениялагъа къарагъанды, медицина болушлукъ къаллай болумлада берилгени бла шагъырейленнгенди. Сагъынылгъан поликлиникалада  жылыу  эм суу баргъан быргъыла, эшикле эм терезеле алышындырылгъандыла. Полну да жангыдан салгъандыла, от тюшюуге къажау система да орнатылгъанды.

Андан сора да, аяулу технологияланы хайырлана, мекямны бир-бир отоуларыны ёлчемлерин тюрлендиргендиле. Жукъгъан аурууладан ауругъанла бир бирлерине тюбемезча, ала баргъан кабинетлени башха-башха жерледе ачхандыла. Поликлиникагъа келгенлени айтыуларына кёре, шёндю анда хар зат да адамлагъа тап эм жарыкъ болгъанды, кабинетледе шёндюгюлю оборудование орнатылгъанды. Врачлагъа ишлерге тийишли онгла къуралгъандыла.

Ашуров атлы орамда орналгъан экинчи номерли поликлиниканы мекямында ремонт ишле андан ары бардырыладыла. Шёндю мекямны тёгерегин тапландыра турадыла, жангы лифт салыннганды, инженер коммуникацияла эм поллары алышыннгандыла, медицина оборудованияны да жангысы алына турады. Ремонт ишле август айны аягъына бошаллыкъдыла.

Казбек Коков ишчи жолоучулугъуну юсюнден кесини телеграм каналында белгилегенине кёре, саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу программа бла РФ-ни Правительствосуну эм Саулукъ сакълау министерствосуну болушлукълары бла республикада 50 медицина учреждениягъа тынгылы ремонт этилгенди. Медицина учреждениялагъа 140 комплект шёндюгюлю оборудование, ол санда рентген эм эндоскопия комплексле, ультразвук, КТ эм МРТ аппаратла салыннгандыла.

 Бюгюнлюкде республиканы саулукъ сакълау бёлюмюнде бир ненча уллу проект тамамланылады. Нальчикде поликлиниканы бла онкология диспансерни, Элбрусну участка больницасыны  къурулушу бардырылады.  «Саулукъ сакълау системаны онгларын игилендириу, аны ырысхы-техника жаны бла жалчытыу РФ-ни Президенти Владимир Владимирович Путин бардыргъан политиканы, миллет проектлени ишлеп башлагъанларыны хайырынданды», - деп айтылады Къабарты-Малкъарны Башчысыны билдириуюнде.  

 

Поделиться: