Уллу Ата журт урушха жораланнган турнир

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе «Кенже» спорткомплексде дзюдодан Уллу Ата журт урушха жораланнган турнир бардырылгъанды. Ол 2006 жылда туугъан жаш спортчуланы араларында ётгенди. Ары Нальчик шахардан, Терк, Майский, Прохладна районладан, Огъары Жемталадан эм Кенжеден спортчула къатышхандыла.

Биринчи болгъанланы араларында Османланы Алихан, Рамазан Афрасов, Беслан Бельгушев эм башхала да бардыла.

Байрамкъулланы Алим бла Таумырзаланы Омар-Али экинчилени санындадыла.

Ючюнчю жерлеге уа Мыртазланы Алий, Абдуллаланы Юнус, Къудайланы Ислам, Теммоланы Мажид да чыкъгъандыла.

Спортчула тренерле Шауаланы Ханафийде, Ксаналаны Асланда, Олег Маховда эм башхалада жарау этедиле.

 

 

 

Додуланы Мадина.
Поделиться: