Таркъаймазлыкъ байлыкъ

Ыйых кюнню ингирлиги. Стол юсюнде тургъан чыракъны жарыгъы уллу отоуну мутхуз  жарытады. Юйде шошлукъну жаланда сагъатны тохтаусуз  баргъан тауушу бузады. Тиширыу, стол артында олтуруп, китап окъуй турады. Китапны тыш кёрюмдюсюне эс бура:

-Тамбла Къулийланы Къайсынны чыгъармачылыгъындан дерсигизми барды?- деп сорама анга.

-Угъай. Аны назмуларын мен бек сюеме. Бош заманымда уа бир-бир тизгинлерин къайтарып-къайтарып, окъуп туруучума,-дейди ол.

 Бёзюланы Нюся китапны бир жанына салды. Ол Къабарты-Малкъар  къырал университетде окъугъан жылларында Къашхатауну орта школунда элли   жылны малкъар тилден бла литературадан дерсле берип тургъан кезиуюнде да, дуниягъа аты айтылгъан Къайсынны угъай да, республиканы башха поэтлерини чыгъармаларын да уста билгенди. Не заманда да  мектепде  ишлей, окъуучуланы  малкъар сёзню усталары бла  шагъырей этгенден эрикмегенди. Ишлеп башлагъан биринчи кюнлериндеча, устаз  не заманда да сабийлеге ана тиллерини жылыуун сездиргенлей тургъанды.

 Нюся Цикиловна не заманда да жаланда билим алыргъа итиннгенледен  болгъанды. Окъуучуларындан, кеси сабийлеринден да аны излегенди. Билимди таркъаймазлыкъ  байлыкъ, дей эди  устаз хар заманда да.

 Билим алыргъа сюйген окъуучуланы ол хар заманда да багъалагъанды. Аладан кёпле окъуугъа артыкъ уллу эс бурмагъанларына устаз бек жарсыгъанды.

-Заман бла бирге, адамланы излемлери, ала кеслери да тюрленнгендиле, болсада иги сабийле бла насыбым тутханлай келеме,- дейди ол, ушагъыбызны андан ары бардыра. -Сабийле иги окъугъандан сора да, бир бирлери бла жарашыулу болгъандыла, шуёхлукъ жюрютгендиле. Аланы араларында бир заманда да дауур болмагъанды. Мени бютюнда бек ыразы этген а устазлагъа уллу намыс бергенлери эди.

Устаз къолуна альбомну алады. Сагъыннган окъуучуларыны суратларына къарай, къууанчын жашырмай, аланы жетишимлерини юслеринден уллу жюрек  ыразылыкъ бла айтады. Аны окъуучуларындан кёпле, халкъ аллында ишлей, атларын махтау бла айтдыргъанлары ючюн а бегирек да ёхтемленеди.

Тюз ниетли адамла болуп, кеси сабийлери да къууандырадыла Нюся Цикиловнаны. Ол баш иеси Владимир бла юч жаш бла бир къыз ёсдюргенди. Тамата жашлары Юрий РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управленияниясында ишлейди. Экинчилери Игорьну бир ненча бийик билими барды. Ол РФ-ни МВД-сыны Юг федеральный  округда терроризмге къажау кюрешиу жаны бла арасында къуллукъ этеди, полицияны  подполковнигиди. Мурат Къабарты-Малкъар эл мюлк академияны бошагъанды. Къызлары Радима уа Черек районну поликлиникасында медсестрады.

Нюся Цикиловна устаз болуп ишлегенли  2014 жылны кюз артында  элли жыл болгъаныны къууанчын этген эди. Ма ол заманда аны окъуучулары, устазларыны къолундан билим алып кетгенле, кеси  сабийлери да уста педагогну, огъурлу ананы  къызыу  алгъышлагъандыла. Ол а анга неден да багъалы эди.

 Нюся  солуугъа чыкъгъанлы сегиз жыл болады. Анга да къарамай, ол  туудукъларын  ана тилни, адабиятны  сюерге, билирге юйретип тургъанды.

                                                                     

 

Холаланы Марзият.
Поделиться: