Ветеранлагъа къырал не бла болушады?

Бизни къырал 9 майда Хорламны кюнюн белгилейди. Уллу Ата журт урушну ветеранларына бу кюн бютюнда жарыкъ, жылы, ыразылыкъ сёзле айтыладыла. Быллай адамларыбызгъа къырал не бла болушлукъ этгенини юсюнден Къырал Думада (http://duma.gov.ru/news/54241/) айтхандыла.

Даража закон бла белгиленеди

Уллу Ата журт урушну ветераны деген даража «Ветеранланы юсюнден» Федерал законда шарт белгиленеди.

«Уллу Ата журт урушну ветеранларына Ата журтларын къоруулау жаны бла урушха къатышханла неда ала баргъан жерледе аскер бёлюмлени жумушларына къарагъанла; 1941-1945 жыллада Уллу Ата журт урушну кезиуюнде аскер къуллукъну ётгенле неда эм азындан алты айны тылда (душман бийлеген жерлени санамай) уруннганла, бу урушну кезиуюнде къуллукъ этгенлери эмда жигер уруннганлары ючюн СССР-ни орденлери эм майдаллары бла саугъаланнганла саналадыла», - деп айтылады бу законну экинчи статьясында.

Социал болушлукъ дагъыда башха къауумлагъа бериледи: урушну сакъатларына, тылда уруннганлагъа, узниклеге, блокада Ленинградда жашагъанлагъа, ветеран болгъан баш иесиз къалгъан тиширыулагъа.

Президентден энчи болушлукъ

РФ-ни Президенти Владимир Путинни буйругъуна тийишлиликде, Уллу Ата журт урушну хар ветеранына да 2022 жылда къошакъ халда онушар минг сом тёленнгенди. Къайда жашасала да башхасы жокъду, анга ветеранланы бары да тийишлидиле. Аны ючюн къагъытла жыяргъа керекмейди; ахча пенсия бла бирге келликди.

Андан сора да, Президент быллай тёлеуню ЛНР-да бла ДНР-да жашагъан ветеранла алырча оноу этгенди. Къырал субъектле ветеранланы кеслери да онгдурургъа боллукъдула. Сёз ючюн, Москвада бу кюннге атап, аланы хар бирине да 10-15 минг сом бередиле.

Сагъынылгъан законда Уллу Ата журт урушха къатышханла къаллай льготалагъа бла социал болушлукъгъа тийишли болгъанлары жик-жиги бла айтылады.

Уллуракъ пенсияла

Уллу Ата журт урушну ветеранлары уллуракъ пенсия аладыла. Ол аланы хар бирине да энчи тергеледи. Ветеранлагъа, урушха къатышханлагъа, саугъаланнганлагъа, сакъатлагъа, концлагерьледе тутулуп тургъанлагъа эмда урушну сабийлерине тюрлю-тюрлю тёлеуле бериледиле.

Жашау журтла бла жалчытыу

Жашау болумларын игилендирирге тийишли болгъан ветеранлагъа федерал бюджетден онг бериледи. Аланы онглары къаллай да болсун – башхасы жокъду, ол алагъа бир кере бериледи.

ЖКХ жумушла ючюн компенсация

Ветеранлагъа коммунал тёлеулени экиден бирин кетередиле. Ол санда: сууукъ эмда исси суу, электрокюч, тынгылы ремонт этиу эм башха затла ючюн. Юйюнде телефон салыргъа сюйгенлеге аны бирсиледен эсе алгъа орнатадыла.

Медицина болушлукъ

Уллу Ата журт урушха къатышханлагъа, законнга тийишлиликде, федерал эмда регион власть органланы бойсунууунда болгъан медицина учреждениялада болушлукъ хакъсыз бериледи. Пенсиягъа чыкъгъынчы дери ала ишлеген организация къайсы медицина учреждения бла байламлыкъ жюрютген эсе, анда да болушлукъ алыргъа эркиндиле.

Андан сора да, аланы протезле эмда ортопедия затла бла жалчытыргъа керекдиле. Аланы ветеран кеси сатып алса уа, къоратхан ахчасын къайтарыргъа борчлудула.

Жумушла бериуде онгла

Урушха къатышханлагъа связь, маданият-жарыкъландырыу, спорт-саулукъландырыу учрежденияланы жумушларыны бары бла да башхаладан эсе алгъаракъ жалчытыргъа керекдиле. Транспортну битеу тюрлюлерине билетле сатып алыуда, тюкенледе, бытовой учреждениялада жумушланы жалчытыуда да алайды. Социал жумушланы юйге келип берген организацияла да эм биринчиден ветеранлагъа келирге керекдиле. Жашау журт, къурулуш, гараж кооперативлеге кирирге, сора дагъыда бахча къураргъа жер сатып алыргъа сюйген ветеранлагъа жол берирге борчлудула.

Алай бла, саулай айтханда, Уллу Ата журт урушха къатышханлагъа берилген къошакъ льготаланы эмда болушлукъну тюрлюлери, ол адамла къайсы къауумлагъа киргенлерине кёре боладыла: ветеранла, блокада Ленинградда жашагъанла, тылда уруннганла, аскер объектледе ишлегенле…

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: