Баскетболчу жаш «доммакъны» алгъанды

Бу кюнледе Беккиланы Харун баскетболдан «Локомотив Кубань» клубну арасында Россейни  биринчилигинде доммакъ майдалгъа тийишли болгъанды.

Былтыр жашла «Локо 2004» деген Россейни Биринчилигинде «алтынны» алгъандыла.  Харун капитан бауун бошдан жюрютмейди, командасын хорламлагъа элте биледи.

Аны биринчи устазы Россени сыйлы тренери Къумукъланы Риммады. Аппасы уа белгили тренер Беккиланы Арет. Алай, айтхылы баскетболчу профессионал спортчу тукъумну андан ары бардырыр  деп айтыргъа боллукъду.

 

Лайпанланы Мадина.
Поделиться: