Читадан алты майдал бла

Бу кюнледе Чита шахарны «Мегаполис-Спорт» деген спорт комплексинде эркин тутушуудан Россейни  биринчилиги ётгенди. Ол онсегиз жыллары толмагъан спортчуланы араларында бардырылгъанды. Ары Россейни къыркъ юч субъектинден 380-ден аслам спорчу  къатышханды.  Къабарты-Малкъардан   жыйырма гёжеф баргъанды.  Аладан алтысы алчы жерлени алгъандыла.

Биринчи жерге  кеслерини ауулукъларында  Ислам Кажаров (65 кг.), Азамат Яхутлов (92 кг.), Асламбек Улимбашев (60 кг.)  чыкъгъандыла.

Экинчи жерге Гергокъланы Саид (55 кг.), Алихан Ашинов (51 кг.), Имран Хашукаев (45 кг.) тийишли болгъандыла.

Спортчула Хубийланы Муратда, Ажоланы Азаматда, Хасанланы Олегде, Руслан Нахушевде, Арсен Абреговда эм Аслан Эльмесовда жарау этедиле.

 

Додуланы Мадина.
Поделиться: