Фронтда нёгерлерин эсгергендиле, къазауатны юсюнден хапар айтхандыла

Полициячыла Уллу Ата журт урушну ветеранларына къонакъгъа барып, аланы Уллу Хорламны 77-жыллыгъы бла алгъышлагъандыла.

 Россейни МВД-сыны Нальчикде Управлениясыны башчысыны орунбасары полковник   Аскер Докшукин, УМВД-ны 1-чи номерли бёлюмюню таматасыны экинчиси полковник   Руслан Шогенов эмда Жамауат советни  келечилери   Артур Коков бла Аттоланы  Диана жокълагъандыла сыйлы ветеранланы. Ала байрамны аллында   Екатерина  Артюхованы, Валентина   Калабухованы , Мария  Кузнецованы, Алексей Гончаровну, Владимир    Джамбекни, Семен    Хармацны, Екатерина  Джанаеваны жашагъан жерлерине барып, саулукъларын сурагъандыла, байрам бла алгъышлагъандыла.

Ветеранла къонакълагъа ыразы болуп тюбегендиле, ала полициячылагъа къазауатны юсюнден хапарла айтхандыла, урушда жылларын эсгертгендиле, фронтда нёгерлерин сагъыннгандыла.

  Аскер Докшукин право низамны сакълаучуланы атындан таматалагъа мамыр жашауубуз, тынчлыгъыбыз ючюн ыразылыгъын айтханды:

- Ветеранлагъа хурмет этиу хар бирибизни да сыйлы борчубузду.  Бизни шёндюгю жашауубуз, келир кюнюбюз, Ата журтубузну жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай сермешген  жигитлени атларын эсибизде тутаргъа, алагъа баш урургъа керекбиз. Бюгюннгю жашауубуз ючюн сау болугъуз,-дегенди ол.

Полициячыла ветеранланы энтта бир кере алгъышлагъандыла эмда эсде къаллыкъ саугъала бергендиле.

 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: