Жашау журтланы къурулушу селеймейди

 Къабарты-Малкъар  РИА агентствону тизмесине кёре, 2021 жылда хайырланылыргъа берилген жашау журтланы саны бла Шимал-Кавказ федерал округну регионларыны арасында экинчи жерни алады. Россейли регионланы битеулю рейтингинде уа  отузунчу жердеди.

Бизде хайырланылыргъа берилген юйледен республикада жашагъан хар адамгъа жетген ёлчеми (0,591 квадрат метр) саулай Россейдегине  (0,636 кв.м.) жууукълашханды. Былтыр битеу организацияла бла жамауат кеси  ишлеп, хазыр этген юйле 514,4 минг квадрат метрни тутадыла. Ол а,  2020 жыл бла тенглешдиргенде, 108,8 процентди, белгиленнген ёлчемледен асламды.

«Быйыл да республика жашау журтланы къурулушун селейтмегенди. «Битеу да  512 минг квадрат метрни хайырланыргъа берир умутубуз барды. Ахыр шартлагъа кёре, январь-апрель айлада жашау журтланы 103,3 минг квадрат метри хазырды, ол а былтырны ол кезиуюнден эсе 1,5 кереге асламды», — деп чертгенди КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны кёп болмай бардырылгъан жыйылыууну эсеплерини юслеринден оюмун айта.

Республиканы оноучусу  регионда жашау журтланы терк атламла бла ишленнгенлерине  кёллендирген эмда себеплик этген сылтауланы да туура этгенди. Аладан бири инфраструктураны айнытыуну программасыды, ол санда жангы жашау журт тийрелеге суу ызла тартыуду, социал магъаналы объектле ишлеудю. Экинчиси уа, республиканы эллерин бла шахарларын тапландырыуду.

                                       

Юсюпланы Галина хазырлагъанды.
Поделиться: