Аскер борчларын бийик даражада толтургъанланы белгилегендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округну командующийи генерал-лейтенант Сергей Захаров бла бирге Къабарты-Малкъар Республикада Росгвардияны Управлениясыны аскерчилерине бийик къырал саугъаларын бергендиле, андан сора да, айырмалы сотрудниклени ата-аналарына командованияны ыразылыкъ къагъытларын тутдургъандыла. Аскерчиле къыралны эм Донбассны мамыр адамларыны къоркъуусузлукъларын къоруулагъан энчи аскер операцияны бардыргъан тийреде борчларын толтурадыла.

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни Указы бла аскер борчларын толтургъан кезиуде кёргюзтген кишиликлери, батырлыкълары эм кеси кеслерин аямагъанлары ючюн Къабарты-Малкъардан беш аскерчи Кишиликни орденлери бла саугъаланнгандыла. Ишчи борчларын толтургъанда энчи бийик кёрюмдюлери ючюн дагъыда эки келечи Россейни Президентини Указы бла «Жамауат низамны сакълауда айырмалы ишлегенлери ючюн» майдаллагъа тийишли болгъандыла.

Казбек Коков, аскерчилени аталарына саугъаланы бере, былай дегенди: «Сизни атларыгъызны эм бюгюнлюкде аскер борчларын жетишимли толтургъан жашланы атларын да хурмет, ёхтемлик бла айтабыз. Барыбызгъа да жууукъ заманда хорлам тежейбиз. Бюгюнлюкде къуллукъларын бардыргъан жашларыбызны юйюрлерине уллу ыразылыгъыбызны билдиребиз – кючюгюз-къарыуугъуз, тёзюмлюгюгюз эм уланларыгъызгъа билеклик этгенигиз ючюн. Аллыгъызда баш урабыз».

Сергей Захаров аскерчиле салыннган борчланы толтургъан кезиуде кеслерини эм ахшы ышанларын ачыкълагъанларын чертгенди. «Уллу ыразылыкъ бла Президентни, бизни Баш главнокомандующийибиз Владимир Владимирович Путинни, Миллет гвардияны аскерлерини главнокомандующийи армияны генералы Николай Васильевич Золотовну буйругъун толтурама. Борчла къыйындыла, алай аланы толтуруллукъларына ишексизбиз».

Поделиться: