Юйде жылыуну аяу амалла

Коммунал къоранчланы асламысын жылыугъа тёлеу алгъанын кёп фатарлы юйледе жашагъанла уста биледиле. Ол себепден аны аяугъа эс бурургъа, къоранчланы азайтыр амалла излерге тийишлиди, дейдиле КъМР-ни Тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде.

Артыкъ тёлеу неден къуралады? Юйню мардасындан оздуруп жылытыудан эм жылыу бошуна (тышына) кетгенден. Экинчисине бютюнда эс бурургъа керекди. Нек дегенде  уллу тёлеуню тамыры кёбюсюнде ма ол болуучуду.

Коммунал ресурсла бла жалчытхан организация юйге неллай бир жылыу бергенин эсеплеучю прибор бла тергерге боллукъду. Бу зат юйню битеулю мюлкюне саналады, аны себепли ремонтуна, тюз ишлегенине, заманында кёргюзтюрге кереклисине да ким жууаплыды десегиз – юйню жумушларына къарагъан организация. Алай 2009 жылда 23 ноябрьде чыкъгъан 261 номерли «Энергияны аяуну, энергетика къыйматлылыкъны кючлендириуню эмда Россей Федерацияны талай законларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» федерал законнга тийишлиликде уа, аллай приборну орнатыу – фатарланы иелерини борчуду.

Жылыуну эсеплеген приборну орнатыу – ол биринчи атламды. Экинчиси уа - жылытыу системаны тап ишлерча этиудю. Ма аны хайырындан аяргъа боллукъду бу ресурсну эмда къоранчланы да азайтыргъа. Кёбюсюнде аны тёртден бирине тюшюрюрге амал табылады.

Артыкъ кёп жылыу (эм кёбю - 0,3 Гкал/ч) хайырланылмагъан юйледе жылыуну кезиу-кезиу жиберген затны орнатып, къоранчланы ма алай азайтыргъа амал барды. Быллай прибор тышында хауаны эмда быргъы бла юйден чыкъгъан (жылыу келтирген) сууну иссилигин тергейди. Кёргюзтюулени башхалыгъына кёре юйге келген исси сууну тыйып, фатарла артыгъы бла жылынмазча этеди. Алай бла ол да къоранчланы азайтхан бир амалды.

Быллай прибор орнатырны аллында юйню хар несине да къараргъа, специалистле бла оноулашып, проектин да жарашдырыргъа керекди. Алай этмесе, ишни хайыры болмай къалыргъа да боллукъду.

 

 

 

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: