Юйлени саны кёбейе барады

Былтыр жашау журтланы хайырланыугъа бериу жаны бла саулай Шимал Кавказда бизни республика ючюнчю жерни алгъанды. Тийишли рейтингни РИА агентство къурагъанды. Саулай къыралны юсюнден айтханда уа, Къабарты-Малкъар анда отузунчу жерге тийишли болгъанды.

Алай бла, хайырланыугъа берилген жашау журтланы бир адам санына алып тергегенде, ол 0,591 квадрат метр болгъанды. Россейде орта кёрюмдю уа – 0,636 квадрат метрди. Саулай айтханда, 2021 жылда 514,4 минг квадрат метр ишленнгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ол 2,8 процентге кёбейгенди.

Быйыл да иш андан ары барады. «Тергеулеге кёре, биз 512 минг квадрат метр берликбиз хайырланыугъа. Сёз ючюн, ал тёрт айны ичинде 103,3 минг квадрат метр тамам этилгенди. Ол кеси да былтырны бу кезиуге кёрюмдюсюнден 1,5 кереге кёпдю», - деген эди республиканы Башчысы Казбек Коков регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны президиумуну алгъаракъда бардырылгъан кенгешинде. Анда миллет проектлени эмда социал-экономика айнытыу жаны бла программаланы толтурууну юсюнден сёлешген эдиле.

Къурулуш ёсе баргъанын Башчы инфраструктура айныгъанында, тапландырыу ишле аслам халда бардырылып тебирегенинде кёргенин билдиргенди.

 

 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: