Жангы усталыкъгъа юйренирге онг барды

Санкцияла, тыш къыраллы компанияла Россейде ишлерин  тохтатханларыны юсюнден билдириуле урунуу рынокну болумун тюрлендирмей къоймагъандыла. Ишсиз къалыргъа къоркъуу болгъанлагъа къыралны жанындан къаллай себеплик этиледи? Аны юсюнден статьяда окъугъуз.

 Россейде производствосун тохтатхан бир-бир тыш къыраллы компанияла къайтыргъа муратлыдыла, аны ючюн а ишчилерине хакъны тёлегенлей турургъа айтадыла. Алай  файда жокъ эсе, хакъ азайырыгъы, кёллендириу тёлеуле, премияла болмазлыкълары баямды. Аны эсге алып, Россейни Правительствосу урунуу рынокга болушлукъну къошакъ мадарларын хазырлагъанды.

Болсада алыкъа тыш къыраллы компанияла бизнеслерин  ахырда жабып къойгъан кезиуле жокъдула. Бирлери анга оноу этиуню Россейде келечилерине къоядыла, башхалары сатадыла. Бу кезиуде уа ишчилеге хакъ тёлеу, производствода къоркъуусузлукъну жалчытыу, алача башха социал борчла  компанияны жангы иесини боюнуна салынадыла.

 Дагъыда тыш къыраллы компанияла асламында уллу шахарлада орналгъандыла, регионлада,    элледе предприятияла къуралмагъандыла. Башхача айтханда, файдалы жерлени сайлагъандыла. Москвада тыш къыраллы компанияланы хатасындан ишсиз 200 минг адам къалгъанды, деп билдиргенди мэр Сергей Сабянин. Алай РФ-ни ара шахарына бу тарихле артыкъ уллу  болмагъанлары баямды. 

Болсада къыралны жанындан бу кезиуде урунуу рынокну болумуну ышаннгылылыгъын жалчытыугъа энчи магъана бериледи. Быйыл правительство бу жумушлагъа 50 миллиард сом бёлюрге хазырды. Аны жартысы ишчи жерле къураугъа, 7 миллиард – регионлагъа жангы усталыкълагъа юйретиу жумушлагъа къоратыллыкъды. 6 миллиард а тюрлю-тюрлю тёлеулеге бёлюнеди.

РФ-ни Превительствосу ачыкъ этген шартлагъа кёре уа, 1 мартда ишсизлени тизмесинде 682,8 минг адам турадыла. Аны бла бирге уа «Россейде иш» порталда предприятияла, организацияла  ишчиле излеп, 1,9 миллион билдириу басмаланыпды.

Регионлада урунуу рынокну болумуну ышаннгылылыгъын жалчытыу жаны бла мадарла толтуруладыла. Ол санда   «Демография»  миллет проектни «Иш бла жалчытыугъа себеплик» подпрограммасыны чеклеринде урунуу жерин тас этерге къоркъуу уллу болгъан къауумланы жангы усталыкълагъа юйретиу къуралгъанды. Сёзге, былтыр аны онглары бла 194,9 минг адам хайырланнгандыла. Аладан 170 минги артда иш тапхандыла.

2022 жылда федерал программаны кенгертирге мурат барды. Жангы усталыкълагъа бек аздан 345 минг адамны окъутургъа, аладан 258,7 мингин иш бла жалчытыргъа борчла салыннгандыла. Юлгюге, Профессионал усталыкъны айнытыуну агентствосуну (Ворлдскиллс) шартларына кёре, жангы усталыкълагъа юйретиу программала къыралны битеу субъектлеринде да тамамланадыла. Асламында уа аш хазырлаучулагъа, чач къыркъыучулагъа, школгъа дери  юйретиучюлеге, электромонтажниклеге, веб-технологиялагъа, графика дизайннга юйренирге сюедиле адамла. Агентствону башчысы Роберт Уразов журналистлеге билдиргенича, 2022 жылда миллет проектни чеклеринде къыралда 48,3 минг адамны окъутургъа белгиленеди.

 Неда Халкъ мюлкню эм къырал службагъа хазырлау жаны бла россейли академияда (РАНХиГС) былтыр 70 минг адам жангы усталыклагъа юйреннгендиле. Окъутуу 2,5 минг программагъа кёре бардырылгъанды. Бухгалтер, менеджер, HR-менеджер, SMM-специалист, интернет-маркетолог,   социал ишчи, психолог, урунууну сакълау усталыкълагъа сурам бютюнда уллуду. Быйыл а миллет проектни чеклеринде 48,3  минг адамны окъутургъа мурат барды. Къыралны 84 региону бла ол жаны бла келишимле къабыл кёрюлгендиле. Ол санда бизни республика бла да. Алай бла уа федерал программагъа къатышып, жангы усталыкъгъа юйренирге, иш табып, башынгы, юйюрюнгю кечиндирирге онгла бардыла.

 

 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: