Эм кючлю команда – Къабарты-Малкъарны

Россейни МЧСИ-ни спартакиадасыны чегинде, Нальчикде «Спартак» стадионда министерствону СКФО-да Баш управленияларыны араларында гитче-футболдан эришиуле бардырылгъандыла.

Оюнлагъа Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден, Дагъыстандан, Чеченден, Ингушетиядан, Шимал Осетия-Аланиядан бла Ставрополь крайдан 7 къауум къатышхандыла. Аланы къууанчлы халда ачылыулары бла къутхарыучуланы республикада управленияны башчысы ич службаны генерал-майору Михаил Надёжин алгъышлагъанды. «МЧС-ни системасында спорт не заманда да уллу жерни алгъанды, ишчилерибизни физкультура жаны бла хазырлылыкъларына дайым эс бурулады. Бюгюн бери округну битеу регионларындан командала келгендиле, сёзсюз, аланы барысыны да муратлары хорламды. Мен сизге иги оюнла кёргюзтюрюгюзню тежейме, эм кючлю къытсын», - дегенди ол. 

 Турнир тёгерек система бла ётдюрюлгенди –командала жарымсагъатлыкъ алтышар матч бардыргъандыла. Къытдырыргъа бири да сюймегени кючлю чабыуулларына, къорууланыу болгъандыла, эсеплеге кёре биринчи жерни бизни команда алгъанды. Экинчи жерге – Ставропольну управлениясы, ючюнчюге уа – Дагъыстанныкъы чыкъгъандыла. Судяьла эм ахшы ойнагъанланы да айыргъандыла, алай бла эм иги вратарьгъа Болат Хожаев (Дагъыстан), эм иги къоруулаучугъа Джамалудин Джамалудинов (Ставрополь край), эм иги бомбардирге Ибрагим Яндиев (Ингушетия) саналгъандыла. Турнирни эм иги футболчусу - Алан Беканов (Къабарты-Малкъар), эм иги чабыуул этиучю уа Алихан Висхабов (Чечен Республика) болгъандыла.

 Алчы жерлеге чыкъгъан командала кубокла эм дипломла бла саугъаланнгандыла, деп билдиредиле министерствону регионда управлениясыны пресс-службасындан.

 

КульчаланыЗульфия.
Поделиться: