КъМР-де къагъанакъ сабийлени ёлгенлери азайгъанды

«Быйыл осал эпидемиология болумгъа да къарамай, республикада къагъанакъ сабийлени ёлюулери бла байламлы кёрюмдюлени  азайтыргъа онг чыкъгъанды. Перинатальный арада ол кёрюмдю 1,9 болгъанды, андан сора да туугъан сабийлени ауурлукълары бек аз болгъаналаны ичинде сау къалгъанланы саны 80 процентни тутады. Ол саулай къыралда окъуна  бек иги кёрюмдюледен бирине саналады», - дегенди КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, КъМР-де Регионнга оноу этген ара къурап бардыргъан тюзюнлей линияда.

Сёз ючюн, бу ыйыкъда врачла Перинатальный арада ауурлугъу 1400 грамм болуп туугъан сабийни жанын сакълагъандыла, ол къагъанакъны кёзлерин кёрюрча этгендиле, энди аны жанына къоркъуу жокъду. Андан сора да министр районла аралы кёп профилли араны ишини юсюнден айтханды, анда коронавирусдан ауругъан сабий табарыкъ тиширыула жатадыла. Быйыл мында 60 саулукълу сабий туугъанды.

«Ол жетишимге биз  ёхтемленирге боллукъбуз. Мен оюм этгеннге кёре, ол ишде врачланы эм орта медицина персорналны уллу къыйынлары барды, ала  анда жатханланы ары тюшген кюнлеринден тебиреп хар затларына да тынгылы къарайдыла.

Министр ауурлукълары болгъан, сабий табаргъа хызырланган эм сабий тапханлагъа къарагъан республикалы службаны ишине бийик багъа бергенди. Ол белгилегеннге кёре, коронавирус ауруу жайылгъан кезиуде, бек баш борчладан бири, больницаны ичинде инфекция жайылмача мадарла этилгендиле, нек дегенде, сабий табарыкъ тиширыула коронавирусну ауур кезиуюн ётюучюдюле.

Къабарты-Малкъар Республиканы саулукъ сакълау министерствосу жарашдыргъан эм къабыл этилген тийишли къагъытха кёре, сабий табарыкъ тиширыуланы ичинде коронавирусдан ауругъаны барды деп ишеклик болса, больницалада ол сагъат алагъа экспресс-тестни этедиле, профилактика амалланы бардырадыла, хар жерге къаты контроль этиледи, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.  

Бизни корр.
Поделиться: