Айырмалылагъа – даражалы грамотала

Бу кюнледе КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда 2021 жылда «Финансла жаны бла окъуулулукъну онлайн-дерслери» деген проектни жашауда бардыра, анга тири къатышхан школ директорланы, устазланы, билим бериу управленияланы келечилерин Россейни Банкыны бизни республикада бёлюмюню грамоталары бла саугъалау къууанчлы халда озгъанды. Сагъынылгъан проектни жаз башындагъы сессиясына КъМР-ни битеулю билим берген махкемелерини саулай да 100 проценти къошулгъанды. ЮФО-да эмда СКФО-да бу кёрюмдю эм бийикге саналгъанды. Андан сора да, онлайн халда къуралгъан дерслеге регионну профессионал билим берген окъуу юйлерини 66 проценти къатышханды.

Эсигизге салайыкъ, Россейни Банкыны проекти тамата класслагъа жюрюген жашлагъа бла къызлагъа, ала къыралны къайсы жеринде билим алгъанларына да къарамай, финансла жаны бла окъуулу болургъа онг береди. Андан сора да, ала профессионалла бла кенгешедиле, алагъа соруула бередиле, бу бёлюмде жууаплылыкъ кереклисин ангылайдыла. Экспертле уа ёсюп келгенлеге энчи финанс планланы, инвестированияны, къоркъуусузлукъну, банк карталаны жюрютюу не бла магъаналы болгъаныны юсюнден хапарлайдыла. Бютюнда финанс рынокда къоркъуусузлукъну жорукъларына, финансла жаны бла жумушланы жалчытханланы эмда хайырланыучуланы эркинликлерин сакълаугъа энчи эс бурулады.

Проектде айырмалыланы жетишимлери бла жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов бла Россейни Банкыны КъМР-де бёлюмюню таматасы Мурат Керефов алгъышлагъандыла эмда грамоталаны бергендиле. Алай бла аллай саугъагъа башха-башха районланы билим бериу управленияларыны башчылары – Тамара Карашаева (Бахсан район), Марина Вариева (Терк район), Татьяна Залко (Прохладна район), мектеплени директорлары эмда аланы орунбасарлары Ольга Бобро (Кременчуг-Константиновка), Артур Хатохов (Терк район), Галина Шауцукова (Терк район), бирсиле да тийишли болгъандыла.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: