Россельхозбанкны карталарына сурам дайым ёседи

Быйылгъы жыл башланнганлы Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  клиентлерин сегиз минг тёлеу карта бла жалчытханды. Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде финанс учрежденияны продуктун 170 минг адам хайырланады. Ол санда былтыр аланы 13 минги берилгенди. Алай бла эмиссияны 26 проценти иш хакъ тёленнген карталагъа жетеди. Эсге сала айтсакъ, банкны себеплиги бла айлыкъларын 240 организация алады, аланы асламысы бюджетникледиле.

- Иш хакъ берилген картала ахчаны тюрлю-тюрлю жумушлагъа хайырланыргъа эм  къоркъуусуз жюрютюрге себеплик этедиле. Ол къыйматлыды. Сёз ючюн, айлыкъны бир кесегин банкга  асыраргъа ётдюрюрге, банкоматладан процентсиз ахча тешерге, тюкенледе товар алгъанда бонусла жыяргъа эм башха файдалы онгла бардыла. Республикада 34 банкомат барды, аланы иги кесеги тохтаусуз суткала бла ишлегенледиле. Ол санда Нальчикде онбеш терминал орналады, жамауат аслам жюрюген жерледе бла сатыу-алыу точкалада да 17 аппарат салыннганды, дейди Россельхозбанкны республикада бёлюмюню таматасы Алим Сокуров.  

Курданланы Сулейман.
Поделиться: