Уллу саугъача, сейир кёрмюч

Бусагъатда пандемияны хатасындан къыралланы араларында культура байламлыкъла къарыусузуракъ болгъандыла. Болсада уллу шахарлада жангы кёрмючле ачыладыла. Бу кюнледе Санкт-Петербургну къонакъларыны, шахарчыланы да Эрмитажда Италияны бир регионундан – Умбриядан, келген суратланы кёрюрге онглары барды. «Орта ёмюрлени искусствосу» деген кёрмюч уллайгъан, жаш адамланы да сейирсиндиргенди. Орта ёмюрлени тарыхына школда окъугъан сабийле да бек сюйюп къарагъандыла.

Умбрияны миллет галереясы – белгили жерди. Анда онючюнчю-онбешинчи ёмюрледе ишленнген суратла жыйылыпдыла. Бу жолгъа дери бу галереяны экспонатлары Италияны чеклеринден чыкъмагъандыла. Онючюнчю-онбешинчи ёмюрледе италиялы устала жаланда килисалагъа угъай, музейлеге, коллекцияла жыйгъанлагъа деп, христиан темалагъа суратла этип башлагъан эдиле. Белгилисича, орта ёмюрледе христиан дин бла байламлы китапланы халкъны ичинде жаймагъандыла, дин къуллукъчула билим жаланда алада болса сюе эдиле. Аны къой да, Европада уллу белгили килисалагъа адамны элли жылгъа жаланда бир кере къоя эдиле! Алай шёндю ковидча, жукъгъан ауруула халкъны къырып, кёпле битеу жашауларыны узунлугъуна килисаны босагъасындан атламай ёлюп кетгенлерин кёрюп, жангы жорукъ кийирген эдиле. Анга кёре, хар инсан жыйырма бла беш жылны ичинде килисагъа бир кере кирирге эркин болады.

Ол заманлада христиан суратлау искусство да терк айнып башлагъанды. Византияны мардалары жангы жоллагъа мурдор болгъандыла. Умбрияны миллет галереясы ол кезиуню кюзгюсюдю, битеудуния искусствону сыйлы жериди. Сёзсюз, бусагъатда Санкт-Петербургда болгъанлагъа Италияны орта ёмюрледе искусствосу бла шагъырейленнгенлери – уллу саугъады.

Байсыланы Марзият.
Поделиться: