Республиканы биринчилигинде – алчы жерледе

   Республиканы грек-рим тутушуудан биринчилигине 2002-2003 жыллада туугъан жашла къатышхандыла. Эришиу Чегем шахарда къуралгъанды, Элбрус районну спортчулары анда беш майдал къыхандыла.  
    55 килограмм ауурлукъда биринчи жерге Къудайланы Заур чыкъгъанды, Гюлюйланы Илияс а 65 килограмм ауурлукъда экинчи болгъанды. Доммакъ майдалланы Шауаланы Шамил (48кг.), Чеченланы Амаль (60кг.) бла Макытланы Алим (51кг.) къытхандыла. Аланы тренерле Локияланы Юрий, Балалны Алим, Хапаланы Аслан, Чеченланы Артур хазырлагъандыла.
Суратда: хорлагъан спортчуланы къаууму.

 

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: