Округда – алчыланы санында

Бу кюнледе Шимал Осетия-Аланияны ара шахары Владикавказда грек-рим тутушуудан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды, анга округну битеу регионларындан 18 жыллары толмагъан умутландыргъан гёжефле къатышхандыла.

Анда Къабарты-Малкъардан жашла да тутушхандыла, талайы алчы жерлеге да чыкъгъандыла. Кесини ауурлукъ къауумунда Альбиян Шомахов хорлагъанды. Кюмюш майдалланы Азаматланы Казбек, Астемир Хупов, Балаланы Алим алгъандыла. Бапыналаны Къурман бла Казбек Тарканов ючюнчюле болгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: