Диета бауургъа игиди

Жарсыугъа, бауурлары ауругъанла шёндю аз тюйюлдюле. Аурумаз ючюн не зат этерге керекди? Бу соруудан башланнган эди Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны врач-терапевти  Наталья Лукина бла ушагъыбыз.

- Энди сууукъла да жетдиле, кёпле ауруп, антибиотикле ичедиле. Ала уа, белгилисича, бауургъа заран тюшюредиле.

- Антибиотикле бла бакъгъан кезиуде бауургъа ауурлукъ жетдирмез ючюн, ашарыкъдан малланы жауун, битеу къууурулгъан, тузланнган, къакъ этилген затланы барысын да кетерип, диетаны сакъларгъа керекди. Кече ашап жатаргъа жарамайды.

- Бусагъатда тюрлю-тюрлю диеталаны тутхан модагъа киргенди. Ол бауургъа, сиз айтханнга кёре, игиди.

- Сёзсюз, игиди. Диета бауургъа бла ёт кетген жерлеге тынчлыкъ береди, аны бла бирге уа адамны чархын анга керекли бакъгъан затла бла жалчытады. Бауур аурумаз ючюн, аш-азыкъланы азыракъ эмда тап ашауну жоругъун къаты сакъламай жарарыкъ тюйюлдю.

Биринчиден, аш-азыкъны ашыкъмай, иги чайнап ашаргъа керек болгъанын саусузгъа билирге тийишлиди.

Ууакъ чайналгъан ашарыкъ къарында аш-азыкъны эритиучю сокла бла къатышады, ол а аны адамны ичине жарашырына болушады. Экинчиден, кюннге аз-аздан тёрт-алты кере ашагъан игиди, бир кезиуледе, бир сагъатлада. Ол заманда бауур кесини борчун тынч толтурады. Диета уа бауурну къалай ауругъанына, бегирекда не заманда ауруп башлагъанына кёре болады. Къаты ауругъан кезиуюнде сууда биширилген неда ууакъ этилген ашарыкъ болургъа керекди. Ууакъ тууралгъан тахта кёгетледен бла крупаладан этилген вегетариан шорпаланы, сютден бла жемишледен этилген жукъа ашарыкъланы, этни семиз болмагъан сортларын, сууда биширилген чабакъланы, аладан сора да, заманлары жетген тахта кёгетлени бла наныкъланы ашагъан игиди. Ауруу артыкъ бек къыйнамагъан, тынчайып тургъан кезиуледе да диетаны сакъларгъа керекди. Болсада хар заманда да хайырланылыучу аш-азыкъгъа, кезиуден-кезиуге, аз-аздан кёче турургъа да боллукъду.

- Не аш бауургъа хаталыды?

- Жангы бишген ётмек: гыржынны къата башлагъанын ашаргъа керекди. Чий тахта кёгетле кёп болгъан продуктла, семиз эт бла чабакъ, бузоу неда къой эт, шоколад, икра, кофе, какао - была барысы да бауургъа заран тюшюредиле. Бауурлары ауругъанла жауда, къууурулгъан тахта кёгетлени, этни, чабакъны, ундан этилген ашарыкъланы рационларындан арталлыда кетерирге керекдиле.

- Бауургъа жарагъан бек керекли витаминле къайсыладыла?

- Бек керекли витаминле С бла Е-диле. Ала мысты жемишлени кёбюсюнде, хобустада бла соханда, битим жаулада бла къозлада, къасмакъда бла къара тукъузгюню жемишлеринде боладыла. Бауургъа бек керекли микроэлементле сарымсахда, брокколиде, чёплеуде, къылкъылы битимлени салатларында, тенгиз продуктлада кёпдюле.

БАЙСЫЛАНЫ Марзият.
Поделиться: