Адабиятыбыздан билимлерин ачыкълагъандыла

Геуюрге кюн, Нальчикни Билим бериу департаменти къурап, 23-чю номерли школда «Акъылжан»  деген оюн бардырылгъанды.  Анга шахарны мектеплерини окъуучулары къатышхандыла. 

Къонакълагъа бу школда кёп жылланы ана тилден дерслени берип ишлеген Жанатайланы Аслижан сохталары бла бирге жарыкъ жыр бла тюбегенди. Сабийле жети къауум болуп эришгендиле. Аланы хар бири да энчи белгиле хазырлап келгендиле. Ызы бла хар команда да атын эм жыйында тамата ким болгъанын ачыкълагъанды. Биринчиден, алагъа жазыучуларыбызны бла назмучуларыбызны суратлада танып, аланы юслеринден не зат билгенлерин къагъытха тюшюргендиле. Экинчиден, юзюклеге кёре чыгъарманы атын билирге керек болгъанды. Андан тышында нарт сёзлени тап тизерге, сёзберни толтурургъа тюшгенди.

Къаты кюрешден сора биринчи жерге 60 балл бла 2-чи лицейни «Укучукъла» командасы чыкъгъанды. Экинчи жерни 57 балл бла  9-чу номерли  школну «Бирлик» къаууму алгъанды. Бир очко жетмей а «Акъ барс» (29-чу гимназия) ючюнчю болгъанды.

Департаментни специалисти Афашокъаланы Мариям айтханнга кёре, сабийле аман хазырланмагъандыла. «Энчи «Акъ барс» команданы белгилерге сюеме. Дагъыда 5-чи номерли мектепни «Жулдузла» къауумуну капитаны Жуболаны Саида терк да, толу да жууапла бергенди. Мындан ары да оюнну сейир эм окъуучула сюйюп къатышырча этер муратыбыз барды», - дегенди ол.

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: