Эм иги проектлеге - грантла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде вузну ичинде бардырылгъан конкурсда  хорлагъанлагъа   къууанч халда грантла алырча дипломла берилгендиле. 

Быйыл ноябрьни ахырында башланнган  илму эм инновацияла жаны бла конкурсха проектлери бла  университетни онтогъуз сотрудниги къатышханды. Экспертле  аладан бешисин сайлагъандыла. Алай бла жюз минг сом чакълы грантха теория эм сынау физика кафедраны профессору  Борис Алчагиров,  факультет терапияны  аспиранты, кардиология араны  врач-кардиологу Инара Асланова, физика бла математика институтну таматасыны орунбасары, наносистемала жаны бла физиканы кафедрасыны доценти  Замир Калажоков, Россейни педиатрларыны  союзуну келечиси Архестова Диана эм жаш тёлю бла ишлеуню къурау кафедраны  таматасы   Марина Ханова  тийишли болгъандыла.    

КъМКъУ-ну илму-излем жаны бла проректору Светлана Хаширова  хорлагъанланы алгъышлай проектлерин жашауда бардырыргъа грантла  ахшы себеплик  этериклерин  айтханды.  Мындан арасында да  ала жетишимлери бла къууандыра турурларына  ышаннганын да   билдиргенди.   Университни илму эм инновацияла жаны бла управлениясыны таматасы   Сергей Шагин да айтылгъан сёзлеге къошула, жаш алимлеге ишлеринден къууанырларын   тежегенди. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: