Жаш тёлю табийгъатны сакъларгъа кёлленирча

Орус география обществону «Энчи сакъланнган табийгъат жерле» проекти СКФО-да биринчи кере бардырылады. Анга обществону битеу Россейде бёлюмлеринден энчи айырыуланы ётген онбеш адам – жаш алимле, студентле эм волонтёрла – къатышадыла.

Проектни тамамлау бла байламлы жыйылыугъа республиканы Курортла эм туризм министерствосуну санатор-курорт комплексни айнытыу жаны бла бёлюмюню башчысы Шахмырзаланы Ирина, Орус география обществону республикада бёлюмюню, сейирлери болгъан министерстволаны бла ведомстволаны келечилери, блогерле къатышхандыла. Ала экология-жарыкъландырыу лагерьни программасын тинтгендиле, къонакъланы Къабарты-Малкъарны тарыхы эм географиясы бла шагъырейлендиргендиле. Чыгъармачылыкъ къауумла уа миллет тепсеулерибизни да кёргюзтгендиле. Ызы бла жыйылгъанла «Приэльбрусье» миллет паркга атланнгандыла, анда ёсген битимлени кёргендиле, ала къайсы жерледе, къаллай ёлчемледе болгъанларын эсеплегендиле, анга кёре уа энди дендроплан бла сейир медиаконтент жарашдырлыкъдыла.

Обществону экология-жарыкъландырыу проектини мураты энчи сакъланнган табийгъат жерледе аз тюбеген битимлени тинтиудю эм кёбейтиудю, бек башы уа, бу ишге жаш тёлюню сейирин къозгъауду, аланы экология жаны бла жууаплылыкъларын ёсдюрюудю, къудуретге сакъ болургъа кёллендириудю.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: