Сууда батхан сабийлени саны ёсгенди

Россейни МЧС-иден билдиргенлерича, суулада батхан сабийлени саны терк ёсгенди. Аны бла байламлы ведомство ата-аналагъа балаларына сакъ болургъа чакъырады. Аны бла байламлы талай эсгертиу да этеди:

- сабийле туурада турургъа керекдиле, кёллени къатларында ойнау къоркъуулу болгъанын алагъа айтханлай туругъуз. Бютюнда акъылбалыкъ болмагъанлагъа, жыл санларыны энчиликлери бла байламлы ала уллу кёллю болургъа да боллукъдула;

- жууунургъа эркин этилмеген жерлеге аланы арталлыда жибермегиз;

- жюзерге юйренмеген эселе, сууну аз да теренирек жерлерине кирмесинле;

- кюнню, сууну къызыулугъун неда сууукълугъун эсге алыгъыз, температураны терк тюрленнгени санланы къурушдурургъа боллукъду.

- суулада ачыгъан болса, мычымай 112 телефоннга сёлешигиз.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: