Аналыкъ капиталны – сабийлеге билим бериуге

2024 жылны аллындан башлап республикада 109 юйюр аналыкъ капиталны сабийлеге билим бериуге хайырланнгандыла. Ол жумушха 7 миллион чакълы бир ахча бёлюннгенди, деп билдиредиле Социал фондну регионда бёлюмюнден.

Аналыкъ капитал – сабийлери болгъан юйюрлеге къыралны жанындан болушлукъ этиуню тюрлюлеринден бириди. Аны сабийни саддан башлап университетге дери не тюрлю билим бериу учрежденияда окъутургъа, тыш къыраллы тиллеге, машинаны жюрютюрге юйретиуге, спорт жараулагъа, чыгъармачылыкъ дерслеге да жояргъа жарайды. Жангыз да окъутуу ишни бардырыргъа эркинликлери болгъан билим бериу организацияланы сайларгъа керекди. Законодательствогъа кёре аналыкъ капиталны ахчасындан энчи преподавательледен дерсле алыргъа неда гитче сабийге къарагъан адамны айлыгъын тёлерге, ол энчи предприниматель эсе, эркин этиледи. Быллай кезиуледе инсанны сабийлени окъутуу бла кюреширге лицензиясы борчлу халда сураллыкъды. Сабий билим алгъан кезиуюнде общежитде жашай эсе, анда коммунал жумушла ючюн тёлеуге хайырланыргъа да боллукъду. 

Аналыкъ капиталны ата-анала кеслерини туугъан эм алып ёсдюрген сабийлерини окъууларына да жояллыкъдыла. Алай сабий 25 жылдан гитче болургъа, билим бериу учреждение уа Россейде орналыргъа эм лицензия бла ишлерге тийишлидиле. Аны ючюн къырал жумушланы порталында, МФЦ-да неда фондну жер-жерли бёлюмюнде заявление жазаргъа керекди.

Эсигизге салайыкъ, 2024 жылны февралындан башлап аналыкъ капитал 7,4 процентге кёбейтилгенди. Аны бла бир кере да хайырланмагъан юйюрлени сертификатларына 43,4 минг сом къошулуп, 630 мингден аслам болгъанды. Капитал экинчи сабийге берилип, андан алыкъа къоранчла этилмеген эселе, 57,4 мингнге кёбейтилип, ёлчеми 833 мингден атлагъанды. Сертификатдан жартысын алгъанланы уа счётда къалгъан ахчаларына къошулгъанды.    

Аналыкъ капиталны хайырланыуну юсюнден бютюн толу информацияны 8-800-200-06-70 телефоннга сёлешип алыргъа боллукъду, ол хакъсызды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: