Саулай Россейни, энчи хар регионну да жетишимлерин ачыкълагъан кёрмюч

«Россей» халкъла аралы кёрмюч-форум бу кюнледе кесини ишин бошагъанды. Ол былтыр кюзден башлап Москвада ВДНХ-да кюн сайын барып тургъанды. Андан бери анда битеу да 89 регионну стендлерине, павильонларына, тышында бардырылгъан тюрлю-тюрлю жумушларына 18 миллиондан артыкъ адам къарагъанды.

Къабарты-Малкъарны павильонуна да кёпле сюйюп келгендиле. Ол бизни регионну культурасын, адет-тёрелерин, социал-экономика жетишимлерин кёргюзтгенди, къонакъбайлыгъы бла белгили болгъанды. Къонакълагъа мастер-классла, концертле, презентацияла, викторинала бардырып тургъандыла. Республиканы мюйюшюн къураугъа министерстволаны, билим бериу, маданият, жаш тёлю организацияланы жюзден артыкъ келечиси къыйын салгъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: