Газет - къыраллыгъыбызны бир белгиси

Ахыры. Аллы 10 июльда чыкъгъанды.

Османланы Хыйса редакциягъа келгенли жыйырма жылгъа жууукъ болады. Алгъын къурулушда прораб болуп тургъанды, газетни коллективине къошулгъанлы чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусу   ачылгъанды.  Хыйса бюгюнлюкде республикада белгили журналистди. Малкъар халкъны тарыхына жораланнган бир ненча китапны жарашдыргъанды, шёндю   командировкалагъа айланып, таулула алгъын жашагъан эллени тарыхларыны юслеринден материалла жыяды. Аны хар жазгъанын, излеп тапхан эски суратын окъуучула ашыгъып сакълайдыла.

Улбашланы Мурат экономика бёлюмге башчылыкъ этеди, правительствода, министерстволада болгъан жыйылыуланы юслеринден материалланы тынгылы жазыуу бла айырмалыды. Дагъыда ол эл мюлкде, промышленностьда эм башха жерледе уруннган адамланы юслеринден материалла хазырлайды, буюрулгъан ишни арт болжалгъа салмай тамамлагъан журналистди.                                                                                                                        Бу бёлюмде Курданланы Сюлемен да ишлейди, ол жаш тёлюденди. Сюлемен эллеге командировкалагъа барса, адамла бла сейир ушакъла этеди, аланы юслеринден жазгъан статьяларын да белгилерчады. Аланы окъусанг, фахмусу ёсе баргъанына тюшюнесе.

Жангылыкъла эм спорт бёлюмге Таппасханланы Аминат эрттеден бери башчылыкъ этеди.  Фахмулу журналистди. Аны биргесине ишлеген Кульчаланы Зульфия, Темуккуланы Амина бла Асият бир бирге билеклик этиулери бла айырмалыдыла. Ала белгиленнген борчланы кезиуюнде толтургъан, ишлерин терен билген корреспондентледиле. Башда сагъынылгъанла газетни бетлерин магъаналы билдириуле эм спорт жангылыкъла бла толтурургъа уллу къошумчулукъ этедиле.  

 Байсыланы Марзият социал бёлюмде ишлегенли жыйырма жылдан атлагъанды. Аны жазгъан темалары уа кенгди: сакъатлагъа болушлукъ этиу, врачла бла профилактика ишни бардырыу, наркотикледен къыйналгъанлагъа себеплик этиу, тутмакъда тургъанланы жашаулары эм башхала. Марзиятны ич дуниясы байды, материаллары уа окъуучуларыбызны жюреклерине жетерча аллайладыла.

Сурат алыучубуз Мамайланы Алийни окъуучуларыбыз иги таныйдыла. Ол редакцияда эрттеден ишлейди. Баргъан, айланнган жеринден, суратдан сора да, материал алмай келмейди. Аны хар затха энчи кёз къарамы барды.

Газетни бетлерин жарашдырыугъа, аны окъуучуларыбыз къолларына сюйюп алырча этиуге жууаплы секретарьны орунбасарлары Кетенчиланы Зульфия бла Кючюкланы Сафият уллу къыйын саладыла. Типографиягъа жиберирден алгъа, рубрикалагъа, заголовоклагъа, суратлагъа эм башха ууакъ затлагъа къайгъыргъанлай, башларын ёрге кётюрмей ишлейдиле. Андан сора ала кюн сайын электрон газетибизни материалла бла толтурадыла, ишчилерибиз хакъларын заманында алырча жумушну тынгылы этедиле.

Секретариатны къауумуна кирген Малкъондуланы Сакинат, Мызыланы Люба, Лайфанланы Зайнаф, корректорла Зезаланы Лида, Бийчеккуланы Жаннета, Геляланы Валентина, Ахматланы Люаза, вёрсткада операторла Уяналаны Люаза, Калова Аслижан эм Биттирланы Карина компьютер программала бла уста ишлей билгенлери бла бирге газетни бетлери ариу эм анда басмаланнган материалла женгил окъулурча этедиле. Башда сагъынылгъан къызла билимликлери бла эмда хунерликлери бла айырмалыдыла, газетни бетлери андан да ариу болурча, билимлерин эм усталыкъларын ёсдюрюрге итинедиле.

Газетни хар номерин да адам сюйюп окъурча чыгъарыу, аны бетлеринде эригиулю затла болмазча этиу, ол жумуш битеу башда сагъынылгъан коллективни борчуду. Биз окъуучуларыбыздан узакъда турмай, ала бла байламлыкъны юзмегенлей, ачыкъ сёлеширге, аланы оюмларын билирге, алагъа тынгыларгъа не заманда да хазырбыз. Бек башы уа – халкъны жарсыуларын туура эм аланы тамамларгъа себеплик этер ючюн, къолубуздан келгенни аярыкъ тюйюлбюз. 

Къонакъланы Хасан, «Заман» газетни баш редактору
Поделиться: