Башламчылыкъларын кёргюзтюрюкдюле

«Единая Россия» партияны биринчи бёлюмлерини советин къурагъанды. Анга 89 регионну келечилери киргендиле.

Ол жаны бла оноу «Единая Россияны»   Генсоветини жыйылыуунда этилгенди. Кенгешге партияны башчысы Дмитрий Медведев да къатышханды. 

- Быйыл партияны биринчи бёлюмлерини  жылыча белгиленеди. Аланы  секретарьлары   бизге не жумушда да тутхучлукъ этедиле. Жеринде адамла партиягъа эм къыралгъа саулай магъаналы борчланы толтурадыла. Ала элледе, шахарлада   жарсыуланы, кемчиликлени кимден  да иги беледиле,-дегенди партияны оноучусу.

Биринчи бёлюмлени  советинде уа аланы таматалары  магъаналы сорууланы сюзюп, аланы тамамлауну жолларын партияны оноучуларына билдирликдиле. Дмитрий Медведев  болжалланы созмай, бу башламчылыкъны муниципалитетледе, регионлада, федерал арада да белгили этерге кереклисин айтханды.

Партияны Ара толтуруучу комитетини башчысы Александр Сидякин советни къаууму  дайым да жангыртылгъанлай турлугъун, алай бла аны ишине   не къадар кёп адамны къатышдырыргъа белгиленнгенин айтханды.

- Аны биринчи къауумуну 30 проценти жаш адамладыла.  Биринчи бёлюмлени таматаларыны араларында энчи аскер операциягъа къатышханла да бардыла, - дегенди Александр Сидякин.

Ол айтханыча, кадрланы сайлау жумушла толтурулуп, бёлюмлени башчылары бла форумла, тюбешиуле, стратегиялы сессияла бардырыладыла. Алай бла аланы ишлери тирилтилгенди. Кадр конкурс бардырылып,  бу къуллукъда ишлеяллыкъланы тизмеси къуралгъанды, грант конкурсла, билим бериу курсла да сингдириледиле.

Советни, анга уа 89 регионну бёлюмлери къошулгъандыла, биринчи жыйылыуу 19 сентябрьде бардырыллыкъды.

Партияны КъМР-де регион бёлюмюню толтуруучу комитетини башчысы Дмитрий Парафилов   KABARDIN-BALKAR.ER.RU сайтны журналистлерине айтханыча, республиканы муниципал къуралыуларында «Единая Россияны» биринчи бёлюмлери конкурслагъа тири къатышадыла, социал магъаналы жумушла толтурадыла.

 - Бюгюнлюкде КъМР-де «Единая Россияны» 365 биринчи бёлюмю барды, алада битеу да бирге 45 мингден аслам адам турады эмда 5 мингнге жууукъ партия жанлыла бардыла. Аланы тириликлери, халкъ бла байламлыкъла партияны ишини хайырлылыгъын   жалчытадыла.  Жеринде кемчиликлени, жетишмеген затланы аладан иги адам да билмейди. Аны себепли ала дайым да башламчылыкъла хазырлайдыла, кёргюзтген проектле уа тюрлю-тюрлюдюле. Болсада асламы социал магъаналыдыла. Аны бла бирге партия ишни игилендириу жаны бла башламчылыкъла да бардыла. Бизни биринчи бёлюмлени келечилери конкурслада алчыла болуп, грантла къытханларыбыз да бардыла, - дегенди Дмитрий Парафилов.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: