Эл мюлк жаны бла билим алыргъа сюйгенлеге

Школну тауусуп, бийик билим берген учреждениялагъа кирирге умут этген жаш адамлагъа Россельхозбанк «ЕГЭ-ни калькулятору» деген сервис къурагъанды. Аны хайырланып, ала бизни къыралда эл мюлк вузлагъа кирир онгларын билирге боллукъдула.

Былтыр Россейде бир къырал экзаменни 630 мингден артыкъ инсан бергенди. Кёплери ызы бла аграр вузлагъа киргендиле. «Къыралны агропромышленность бёлюмю айный баргъан сагъатда, бу бёлюмге кёпден-кёп билимли ишчи изленеди. Жаш адамлагъа эл мюлкге берилирге, анда аякъланыргъа, айныргъа себеплик этерча, Россельхозбанк кёп тюрлю проект бардырады эмда онлайн-сервис къурайды. Аны «ЕГЭ-ни калькулятору» да (https://svoevagro.ru/calculator-ege) школну тауусханланы вузлагъа кирирге къаллай онглары болгъанын кёргюзтеди», - дегендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда.

Жаш адам экзаменде неллай бир балл алгъан эсе да, система анга кёре ол къайры кирирге боллугъун туура этерикди. Ол аны окъуу учреждениялагъа былтыр абитуриентле неллай бир балл бла киргенлерине кёре тергейди.

Вузланы тизмесин кёргенден сора, абитуриент аланы юсюнден толу информация къоллу болады: анда кимлеге окъутханларын, ЕГЭ-ден орта баллны, бюджет жерлени ёлчемин, окъуу не халда бардырылгъанын, алыу комиссияны телефон номерлерин.

«Мен балларым бла къайры кираллыкъ болурма?» - бу сорууну школну тауусханланы кёплери бередиле. Ол себепден Россельхозбанк быйыл аграр билим бериуге билеклик этерге дейди. Сёз ючюн, генетикадан «Иннагрика» олимпиадада хорлап, аграр вузладан бирине киргенле, банкдан стипендия алыргъа боллукъдула. Ол а 15 минг сом болады. Университетни неда институтну сайларгъа сюйгенлеге уа бу онлайн-сервисни жарашдыргъанбыз», - дегенди Россельхозбанкны башчысыны орунбасары Елена Батурова.

Эл мюлкде эм изленнген усталыкъла, сора дагъыда стажировкала эмда курсла бла «Я в Агро» (https://svoevagro.ru) платформада шагъырейленирге боллукъду.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: