Бабаланы Къууанчны хурметине – битеуроссей эришиу

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды. Анга Россейни 20-дан аслам регионундан 500-ден кёп умутландыргъан спортчу къатышханды. 

Аланы алгъышларгъа сыйлы къонакъла – Къабарты-Малкъарда адамланы эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис, Къырал Думаны депутаты Геккиланы Заур, республиканы Парламентини башчысыны орунбасары, Олимпиаданы чемпиону Мурат Карданов, Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан, Бабаланы тукъум келечилери, Къууанчны жууукъ-ахлулары эм башхала – келгендиле.

«Багъалы шуёхларым, спортчула, аланы тренерлери, эришиулени къурагъанла! Къууанч туугъан жерин, республикасын сюйгенди, Россейни чынтты инсаны болгъанды. Огъурлу ыз къойгъанланы эсде тутуу ахшы тёреди. Инсан аны юсюнден унутулгъунчугъа дери жашайды, деп айтадыла, быллай эришиулени юслери бла биз аны аты жюрегибизде сакъланнганын кёргюзтебиз, аны ючюн барыгъызгъа да ыразылыгъымы билдиреме», – дегенди Борис Мустафаевич.

Геккиланы Заур хар спортчугъа да жетишимле, юйюрлери ала бла ёхтемленирча инсанла болурларын тежегенди. Мурат Наусбиевич а эришиу жыйырманчы кере бардырылгъанын, анга бюгюнлюкде къатышхан спортчуладан тамата болгъанын белгилегенди. «Бу эришиу спортну кёп усталарына, спортну сыйлы эм халкъла аралы усталарына жолну ачханды. Сизни да ол огъурлу тёрелени андан ары бардырыргъа онгугъуз барды. Сора, мында жангы тенгле табарыгъыгъызгъа да ишексизме, эм керти шуёхлукъ эришиулюкде бла кертичиликде жаратылады. Сайлагъан жолугъуздан таймагъыз», – дегенди.

Эришиулени инспектору Россейни дзюдодан федерациясыны регионлада айнытыу жаны бла департаментини башчысыны орунбасары Эльман Курбанов, баш судьясы уа Спартак Тохунц болгъандыла. Турнирни эсеплерине кёре, алчы жерлеге чыкъгъанла къыралны биринчилигини финалына къатышырыкъдыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: