Жашырын информацияны ачыкъ этгенлеге - тазир

Былтыр Россейни Президенти реестрде болгъан фатарланы неда юйлени юслеринден (ЕГРН) шартланы  сатыу, жалгъан сайтланы къурау ючюн административ жууаплылыкъны къатыландырыуну юсюнден законнга къол салгъанды. Бузукълукъ этгенлени анга кёре не сакълагъаныны юсюнден «Роскадастрны» регионда бёлюмюнде айтхандыла.    

Алай бла къырал реестрден данныйлени алагъа эркинликлери болмагъанлагъа сатхан къуллукъчулагъа, организациялагъа бла гражданлагъа тазир тёлерге тюшерикди. Жууапха Интернетде керти сайтлагъа ушашдырылып жарашдырылгъан сайтланы, юйлени юслеринден шартланы  урлагъан программаланы бла мобил  приложенияланы къурагъанла да тартыллыкъдыла. «Роскадастрны» регионда бёлюмюню башчысы Анна Тонконог билдиргенича, бу закон адамланы эркинликлерин сакълар, аланы къырал власть органлагъа ышаныулукъларын ёсдюрюр мурат бла жарашдырылгъанды. Аны бла бирге ол Росреестр жалчытхан къырал жумушланы качествосун ёсдюреди, мюлк бла байламлы сатыу-алыу ишлени бардыргъанда адамланы къоруулайды. 

Терсленнгенле административ жууаплылыкъгъа аланы ишлеринде уголовный бузукълукъла жокъ эселе тартыллыкъдыла. Гражданлагъа тазир 15-25 минг, къуллукъчулагъа - 40-50 минг боллукъду. Юридический лицоча эсепге турмагъан предпринимательле 80-100 минг тёлерикдиле, юридический лицола уа – 350-400 минг. Быллай бузукълукъну къайтарып этгенлеге тазирле ёсерикдиле: гражданла – 40-50 минг, къуллукъчула – 80-100 минг, юридический лицоча эсепге турмагъан предпринимательле 150-200 минг тёлерикдиле, юридический лицола уа – 500-600 минг.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: