Багъасы кётюрюлгюнчю тёлесе игиди

Келир айны биринчисинде электрокюч ючюн тариф кётюрюлгени себепли «Россети Северный Кавказ»- «Каббалкэнерго» борчлары болгъан абонентлеге тёлеп къутулургъа чакъырады. 

Ток бла жалчытхан компаниядан билдиргенлерича, КъМР-ни Тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетни 251-чи буйругъуна тийишлиликде, быйыл биринчи июньдан электрокючге тарифле тюрленедиле. Аны бла байламлы борчлары болгъанла, мындан арысында да къыйын болумгъа тюшмезча, тёлерге унутмазларын эслерине саладыла.

 Ажашмазча, квитанцияланы тийишли халда жарашдырыргъа излеген 25 июньдан кеч къалмай эсеплеген приборлада кёрюмдюлени биригиуню офисине билдирирге керек боллукъдула.

Алай бла энди шахарда фатарда жашагъанла бир киловатт-сагъат ючюн – 5,15, эл жерледе, шахарлада да энчи арбазлада жашагъанла эм энчи эсепеген приборлары болгъанла 3,61 сом тёлерикдиле.

Эсге сала айтсакъ, ток ючюн «Россети Северный Кавказ» биригиуню бёлюмлеринде, «Свет Онлайн» мобил приложенияны эм ток бла жалчытхан биригиуню сайтында «энчи кабинетде» тёлерге жарайды.

 

Бизни корр.
Поделиться: