Шуёхлукъну тохташдырырча - жыйылыула

Июньну биринчи жарымында, Спорт министерствосундан билдиргенлерича, республикада дзюдодан халкъла аралы жыйылыула бардырылгъандыла, алагъа Бразилиядан, Къытайдан, Къазахстандан бла Къабарты-Малкъардан 200-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Жыйылыуланы регионну Спорт министерствосу бла «Локомотив-Грин Хилл» клуб къурагъандыла. Аланы баш мураты бир бири сынамына юйрениу эм башха-башха къыралланы дзюдочуларыны араларында шуёхлукъ байламлыкъланы тохташдырыу болгъанды. Жыйылыула матч тюбешиуле бла бошалгъандыла. Алада спортчуланы КъМР-ни Башчысы Казбек Коков алгъышлагъанды. Спортчулагъа хорламла тежеп, Спорт министерствогъа бла «Локомотив-Грин Хилл» клубха спорт байрамны ётдюргенлери, къонакълагъа уа республикагъа келгенлери ючюн ыразылыгъын билдиргенди. 

Эсеплеге кёре, биринчи жерни Бразилияны къаууму алгъанды, экинчи - Къазахстанны, ючюнчюню уа Къабарты-Малкъарны бла «Локомотив-Грин Хиллни» командалары юлешгендиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: