Къаялагъа ёрлеучюлени фестивалы

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны. Ол бек уллу байрам болуп башланнганды. Анга къатышыргъа Россейни кёп жерлеринден адамла да келгендиле. Азербайджандан эм Беларусь Республикадан да спортну бу тюрлюсюн сюйген бир къауум адам да къошулгъанды фестивальгъа.

2024 жылны флагманлы фестивалыны ачылыууна аталгъан байрам КъМКъУ-ну Элбрус посёлкада илму-юйретиу базасында болгъанды.

 Анга къатышханланы Россейни Къаягъа ёрлеучю  федерациясыны президенти Дмитрий Бычков, Россейни Альпинизм федерациясыны вице-президенти Александр Пятницын эм КЪМР-ни курортла эм туризм министри Мурат Шогенцуков алгъышлагъандыла. Эришиуде эм кючлюле, эм тийишлиле хорларларын тежегендиле.

Ызы бла фестивальгъа къатышханла къаялагъа тебирегендиле. Аланы 480 трассада кеслерини кючлерин сынар онглары барды. Хар бири да 5 кюнню ичинде ёрлерикдиле. Ол кезиуню ичинде эришгенле кеслерине балла ишлерге боллукъдула.

Биринчи кюн Джан-Туугъанда «боулдеринг» деген къаягъа ёрлеуню тюрлюсюнде эришгендиле. Къатышханла кеслерини кючлерин бийик квалификациялы трассалада сынагъандыла.

Ингир ала уа, аламат финал болгъанды. Анда экинчи кюн эриширик эм кючлю къаячыла белгиленнгендиле. Мында фестивальда эришмегенлей, спортну бу тюрлюсюн сюйгенле да, ёрлеуге къатышып, кёллерин кётюргендиле.

Тырныауузда уа жыйылгъанланы асламысы мультипитчи деген чырмауладан ёте, трассалагъа ёрлегендиле. Россейни эм кючлю ёрлеучюлери жангы боулдерингли секторда кеслерини кючлерин сынагъандыла.

 Биринчи фестиваль кюн Россейни Къаягъа ёрлеуюню кюнюне аталгъан жарыкъ байрам бла бошалгъанды. Байрамны июньда  экинчи шабат кюнде белгилейдиле.

Жауун да чырмаялмаз

«Россейни къаялары. Эльбрус 2024» деген фестивальны экинчи кюню да зауукълу башланнган эди. Табийгъат кеси къошумчулугъу бла къонакъланы бираз жунчутханды, кечеден башлап, жауун жаугъанды. Фестивальгъа келгенлени бир къаууму къаягъа атланыргъа артыкъ базынмагъанлай, ишекли болсала да, жауун тохтагъанлай окъуна ала мурат этген жолларына атланнгандыла.

Биринчиле болуп, къаягъа Тырныаууздагъы бир бирге байланып ёрлеген альпинистле атланнгандыла. Ала къаяны халы ёрлеуге келишгенин билдиргендиле. Ызы бла къоншу секторлагъа да къатышыучула атланнгандыла. «Ренессанс» секторда 60-ха жууукъ ёрлеучю бар эдиле. «Жауун аз-маз тамгъанлыкъгъа, ишибизге чырмамайды», - деп билдиргендиле судьяла. Джан-Туугъанда бардырылгъан боулдерингде, жаууннга да къарамай, эришиулеге жангы къатыша башлагъанлагъа берилген мастер-классны келечиси Виктор Ершов болгъанды. Башхала да аны ызындан  кеч къалмазгъа кюрешгендиле.

Джан-Туугъанда бла Тырныауузда жауун кюннге бир ненча кере башлана да тохтай тургъанды. Болсада  фестивальгъа къатышханла бийикге ёрлеп, керекли балланы алалгъандыла. Судьяладан бири къатышханланы отуздан артыгъы доммакъ майдал алыр эсеплени толтуралгъанларын билдиргенди. Дунияны Чемпиону Юлия Абрамчук кюмюш майдалгъа жетер чакълы балла алгъанын да айтханды.

Ингир ала фестивальны чеклеринде  мастер-классны спортчула Леонид Жуков бла Владимир Огнёв  жауунну хатасындан жыйылыула бардырылгъан залда къурагъандыла. Ала анда къаягъа ёрлеуню тасхаларыны юсюнден айтхандыла.

Жыйылгъанлагъа ол ингирде эригирге заман болмагъанды. Ала  дунияны 4 кере чемпиону болгъан белгили къаялагъа ёрлеучю Дмитрий Шарафутдинов бла тюбешгендиле. Спортну сыйлы устасы кесини биринчи къаягъа ёрлеуде атламларыны, эришиулени аллында бардыргъан жарауларыны юсюнден хапарлагъанды.

Фестивальны экинчи кюнюню ахырында залгъа жыйылгъанла бары бирден, Дмитрий Бычковну туугъан кюню бла алгъышлагъандыла.

Дагъыда ала «Россейни эм къыйын трассасын излеуде» деген фильмге да къарагъандыла.

Басмагъа Темуккуланы Асият хазырлагъанды
Поделиться: