Эки жанлы бирге ишлеуню онгларын сюзгендиле

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды. Ушакъны кезиуюнде эки жанлы бирге ишлеуню онглары сюзюлгендиле. Ахырында уа Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну бла Газпромбанкны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды.

-Газпромбанк бла инвестициялы программаланы бирге бардырыргъа, предприятиялагъа бла предпринимательлеге къыйматлы банк амалланы сингдирирге умут этебиз. Бирге ишлеуюбюз регионну экономикасын айнытыргъа себеплик этеригине бек ышанабыз, - дегенди Казбек Коков.

Дмитрий Зауэрс а экономиканы баш магъаналы бёлюмлеринде узакъ болжаллы байламлыкъла бардырыргъа белгиленнгенин чертгенди. «Бюгюн къол салыннган документ республиканы алгъа барыууна себеплик этеригине ишексизме, бирге ишлеуюбюз а Къабарты-Малкъарда халкъны къолайлыгъын игилендирирге, уллу бизнесни бла предпринимательлени онгларын ёсдюрюрге онг берлигине ийнанама», - дегенди.

Белгиленнгенича, бирге ишлеуню чеклеринде къырал бла энчи иеле бирге бардыргъан проектле тамамланыллыкъдыла, къырал сатыу-алыуну бла банк жумушла бла жалчытыуну игилендириу, халкъгъа бла предпринимательлеге ахча бла себеплик этиу жаны бла мадарла этилликдиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан.

Поделиться: