Къыйын тау жерледе кеслерин сынагъандыла

Озгъан ыйыкъда Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядны парашютсуз секириуден юйрениулери ётгендиле. Ол ишледе Россейни МЧС-ни МИ-8 вертолёту хайырланылгъанды.

Быллай юйрениуле тау жерледе къыйын болумланы кезиулеринде тийишли болушлукъ тапдырып, къутхарыу ишлени бютюн бийик даражада ётдюрюрге себеплик этедиле.

Къутхарыучула вертолётдан 20 метр бийикликден тюшгендиле. Аланы хар бири да сыртларында энчи кереклери бла 8-шер кере тюшгендиле. Дагъыда ол къыйын болумгъа тюшгенни акьеде (гулла) бла бортха алыуну да бардыргъандыла.

«Элбрус» бийик тау излеу-къутхарыу отрядны бёлюмюню таматасы Гюлюйланы Мухаммат айтханыча, быллай юйрениуле алада планда белгиленипдиле эм жылгъа тёрт кереден аз бардырылмайдыла. Бу ишлени ётдюрюуню баш борчу уа экипажланы бла къутхарыучуланы биригип ишлеулерин бютюнда тынгылы къурауду.

Хауада бир жерде тохтап тургъан вертолётдан тюшюу бек къыйын жумушха саналады. Аны себепли эки къауумуну да бир бирлерин ангылап ишлей билиулерини магъанасы уллуду. Башха техниканы чыгъар онгу болмагъан тау жерледе къыйын болумгъа тюшгенлеге болушлукъгъа жаланда авиация тебирейди. Аны себепли быллай юйрениулени магъаналары бек уллуду.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: