Биринчилик ючюн – къаты кюрешле

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла. Алагъа республиканы жер-жерлеринден он къауум къатышханды. 

Эсеплеге кёре биринчи жерге Терк районну келечилери тийишли болгъандыла, экинчиге - Лескен районну къаууму, ючюнчюге «Гладиатор» спорт ара, тёртюнчюге уа Чегем район чыкъгъандыла. Тёрт къауум да эришиуню экинчи кесегине ётгендиле. 

«Жигитлени лигасы» республиканы районларында 2024 жылны 7 апрелинде башланнганды, 16 июньнга дери бардырыллыкъды.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: