Жашлыкъны къайтарыргъа сюе эсегиз

Тиширыуланы кёбюсю, кюзгюге къарагъанда бети жыйырыла тебирегенин эслесе, не амалланы да хайырланып, жашлыкъны къайтарыргъа кюрешеди. Бирлери бурунларына, жаякъларына, кёз тюплерине   жаулу крем сюртюп, ол болушурукь сунуп, кече жукъларгъа алай жатадыла. Хау, бюгюнлюкде жаулу кремге ышаннганла бардыла.

Алай жашлыгъын тас эте башлагъан териге жаланда бир зат жетишмегенин а кёпле бирмейдиле – ол да сууду.  Бизни терибиз да «суу ичерге» сюеди. Ол бютюнда къыш суукъла кезиуде жетишмейди. Нек дегенде жылны бу кезиуюнде кёбюсюнде жылы юйледе неда ишде хауа аз жюрюген отоулада олтурургьа тюшеди. Жылы хауа уа терини къургъакъ этеди.

Сууну жетишмегенинден а адамны бетинде, санларында териси жыйырылып тебирейди. Бютюнда ол кёз тёгерекледе эсленеди. Адам уллая баргъаны сайын, аны териси бютюнда «суусап» болады. Къагъанакъны саныны 90 проценти суудан къуралады дерге боллукъду. Аланы теричиклери аны ючюндю аллай сыйдам.

60-жыллыкъ тиширыуну санында суу эки кереге азды. Аны териси, къургъакъ болгъандан сора да, жыйырыла башлайды. Адамны териси 30 жылдан жыйырылып башлагъанын айтырчады. Ол да суу жетишмегенини сылтауунданды. Аны себепли къурамында суулары болгъан тюрлю-тюрлю препаратланы хайырланып тебирерге боллукъду.

Эрттенликде тюз тургъанлай бетигизни жууарыгъыз нек келгенини юсюнден сагъыш этгенмисиз? Ол а тери кеси суу излегени бла байламлыды. Бетигизде гитче къан тамырчыкъла атылыргъа ёч тюйюл эселе, алгъа жылы, ызы бла уа сууукъ суу бла жууугъуз. Былайда таза гара сууну хайырланса да, бек игиди.

Къургъакъ тери сууну къыйналып жутады. Аны себепли бетни жумушатхан маскаланы терк-терк хайырлана турургъа керекди. Сапын да аны бек къургъакъсытады. Бетни жууаргъа аны да жумушагъын хайырланса игиди.

Къышда уа къалай сакъларгъа керекди терини? Кёпле бетни жумушатхан кремни кюндюз жагъаргъа сюедиле. Къышда алай этерге жарамайды. Нек дегенде кремлени асламысыны къурамында суу барды. Адам сууукъгъа чыгъып, кремде болгъан суу бузласа, терини тюрлю-тюрлю ауруулары андан башланадыла. Бетигизде къан тамырла атылып къалыргъа къоркъуу да барды. Крем жакъмай болмай эсегиз да, аны тышындан пудраны да хайырланыгъыз. Ол теригизни бузлатмай иги сакъларыкъды.

Сиз сау кюнню отоудан ары-бери чыкъмай эсегиз, бир-эки кере бетигизге суу мамукъчукъну ышыгъыз. Сиз ингирге къалай арый эсегиз, тери да тюз алайды. Аны себепли бетигизни жылы суу эм сапын бла жууугъуз. Бир кесекни солума къоюгъуз. Ызы бла кесигиз хайырланыучу жумушатыучу кремден артыгъы бла окъуна жагьыгъыз. Аны этерден алгъа бир кесек марляны суу этип, бетигизге салсагъыз да игиди.

  Жаулу тери да къышда кесине кёп жумуш этдиреди. Ыйыкъдан бир кере окъуна битимледен этилген маскаланы хайырланыргъа керекди. Аланы уа аптекадан алыгъыз. Аллай маскала, териге бакъгъандан сора да, анга къургъакъ болмазгъа болушадыла.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: