Байламлыкъла кюч ала барадыла

 «БЕЛАГРО-2024» деген ат бла къуралгъан халкъла аралы кёрмюч Минск шахарда «Деменгили таш» индустриялы паркда ётеди бу кюнледе. Анга эл мюлк, аш-азыкъ этиучю эмда жарашдырыучу промышленность бёлюмледен къадар предприятие къатышады, ол санда Къабарты-Малкъардан да, деп билдиргендиле бизни республиканы Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Къонакълагъа продукцияларын «Отбор» (нартюх урлукъ), «Живая вода» (гара суула), «Базис» (терек бахчачылыкъгъа оборудование), «Фрукт Сити» (алмадан пастила), «Сады Баксана» (алмала), «Нальчик - Сладость» (татлы ашарыкъла) кёргюзтгендиле. Бизден баргъан предприятиялагъа стендлерин жарашдырыргъа «Мени бизнесим» ара эмда сагъынылгъан министерство болушхандыла.

Эсге сала айтсакъ, Къабарты-Малкъаргъа Беларусь Республика экономика жаны бла эм магъаналы партнёрларындан бириди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде,  былтыр аны бла сатыу-алыу 13,4 процентге ёсгенди. Федерал таможня службаны (ФТС) билдириуюне кёре ол къыралгъа 623 тонна продукция жиберилгенди. Асламысы урлукъла, татлы ашарыкъла, гара эмда татлы суула. Беларусь бла байламлыкълары иги кесек предприятияны эмда фабриканы барды, ол санда: «Гибрид СК», «Отбор», «Элеватор», «Семена кукурузы», «Жако», «Нальчик - Сладость», «Аква-Кристалл», «Терекалмаз» эм башхаланы. Быйыл а бизден эл мюлк предприятияла «Минскде трактор завод» АО-дан сатып алгъан техниканы саны 45 болгъанды.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: