Сауутланнган кючлерибиз алагъа салыннган борчланы толтурлукъдула

Запад къыралланы келечилери, ол санда Американы Бирлешген   Штатлары, Украинагъа тохтаусуз болушлукъ этип тургъанларына сокъуранып башлагъанча кёрюнеди. Аны баш сылтауу – РФ-ни Сауутланнган кючлери энчи аскер операцияны майданларында украинлы неофашистлени иги да ууатып тебирегенлери баямды.   Башда сагъынылгъан къыралланы бир къауумлары сауутларын Украинагъа берип бошата турадыла, башхалары уа, амалсыздан, аскерчилерин ары иерге хазырбыз деп, хапар жайгъандыла. Ол жаны бла Францияны президенти Эммануэль Макрон барысын да озгъанды, Зеленский французлу аскерчилени Украинагъа чакъыргъан да этгинчи. Шёндю Макрон эки минг солдатны уруш баргъан жерге жиберирге хазырлай турады. Аланы бир къаууму – жюзге жууукъ легионер – Славянск шахаргъа келгендиле. Аны бла байламлы Россейни президентини пресс-секретары Дмитрий Песков французлу контингентни Украинагъа киргени бла НАТО-ну бла Россейни арасында уллу къаугъа чыгъаргъа боллугъун ачыкъ ангылатханды.

Бу билдириуню юсюнден кёп политикни бла экспертни оюмларын   окъугъанма, Францияны оноучусу этген заявленияны жашырын магъанасы неде болгъанын ангыларгъа кюрешгенме. Белгилисича, Макрон уллу политикагъа ырысхы жюрюген жерледе ишлеп келгенди. Ол себепден, анга англосаксланы кючлю корпорациялары жакъ басханларын да унутмазгъа керекди. Башхача айтханда, ала Францияны президентине оноу окъуна этедиле, дерге боллукъду. Анга да къарамай, ол   кесин Европаны эм белгили башчысыча жюрютюрге кюрешеди, кеси къыралында болгъан къайгъылагъа эс бурмай.

Дагъыда Макрон алгъын заманлада французлу солдатланы Россейге «жолоучулукълары» не бла бошалгъанларын ахырысы бла да унутханды, кесин бир башха дунияда жашагъан сунуп турады. Не мурат бла жибереди ол аскерчилерин Украинагъа, деген соруугъа бир къауум аналитикле французлу компанияланы Украинада болгъан бай сюргюлерин сакълар эм къоруулар ючюн, деп ангылатадыла. Ала ол жерлени кеслерини иеликлеринде болгъаннга санайдыла. Сабанладан алыннган тирлик толусунлай Францияны экономикасына ишлегени да баямды. Ма аны ючюн этеди адыргы Макрон, деригим келеди. Украинаны къадары аны артыкъ уллу жарсыта болмаз, мингле бла къырылгъанланы да эсге алмайды ол.

Бу болум бла байламлы РФ-ни Къырал Думасыны башчысыны орунбасары Пётр Толстой французлу телеканалгъа аланы тилде берген интервьюсунда былай айтханды: «Бюгюнлюкге запад къыралла Украинагъа 13 минг мыртазакъны ашыргъандыла, аланы ичинде 377 французлу бар эди, аладан 147-си  жокъ этилгенди. Энди келлик солдатланы къадарлары да алай боллукъду».  Дагъыда Толстой французлу аскерчиле Украинагъа кирселе, Ючюнчю дуния уруш башланыргъа къоркъуу болгъанын эсгертгенди. 

Макронну «наполеон» умутларыны юсюнден РФ-ни МИД-ини келечиси Мария Захарова былай айтханды: «Францияны президенти аны бойсунууунда болгъанланы айтханларын да эшитмейди, кеси сёзлерини магъаналарын да толусунлай ангыламайды».  

 СВО башланнганда, Россейни аскерин терк окъуна хорлар умут этип, запад къыралла Украинагъа иги кесек ахча эмда сауут бергенлери белгили шартды. Бюгюнлюкде аны бла байламлы тюрлю-тюрлю хапарла жюрюйдюле, ол санда ахчаны къайры эм неге кетгенини юсюнден да.  «Менде болгъан тергеулеге кёре, 2014 жылдан бери биз Украинагъа 300 миллиард доллар къоратханбыз», - дегенди америкалы сенатор Томми Тубервилл, АБШ-ны сенатында сёлеше.  Киевде Раданы финанс-налог комитетини таматасы Даниил Гетманцев билдиргеннге кёре, жаланда былтыр Украинаны бюжетине тыш къыралладан 50 миллиард доллар тюшгенди.

Белгилерчады: арт кезиуледе европалы къыралланы башчылары эм америкалы политикле да Зеленский, Украинада жашагъанланы адамгъа санамай, ахчаны кеси жумушларына да жоюп тургъанын ангылап тебирегендиле. Европалы Советни келечилери Украинагъа жиберилген ахча неге къоратылгъаныны юсюнден билирге сюедиле.

Германияны Бундестагында уа уллу даулашла окъуна барадыла, нек тёгебиз ахчабызны биз Украинагъа деп. «780 кюн баргъан къазауатны кёрюмдюлерине кёре, энди ангыларгъа боллукъду аны ахыры не бла бошаллыгъын», - деп жазгъанды Тамас Фасбендер Германияны Berliner Zeitung газетини ал бетинде.

Словакияны жангыдан айырылгъан президенти Петер Пеллегрини: «Биз Украинагъа энди болушлукъ этерик тюйюлбюз», -деп билдиргенди. «Кесибизде жашагъанланы къолайлыкъларын игилендириудю мени борчум», - дегенди ол. Аллай политикле дагъыда бардыла, Сербияны, Венгрияны оноучулары Александр Вучич бла Виктор Орбан СВО башланнганлы бери Россей жанлыдыла. Аны фашизмге къажау бардыргъан кюрешини, керексизге кийирилген санкцияланы юсюнден да кеси оюмларын коллектив Западны келечилерине къоркъмай эсгертгенлей турадыла.

Кёп болмай Владимир Путин Белоруссияны президенти Александр Лукашенко бла бардыргъан тюбешиуде Россей Украина бла сёлешиуледен артха турмагъанын энтта да бир кере билдиргенди. «Биз Стамбулда башланнган сёлешиулени андан ары бардырыргъа хазырбыз. Алай андан бери СВО-ну майданларында тюрлениуле да болгъандыла, аланы да эсге алыргъа керекди», - дегенди къырал башчыбыз.

Дагъыда Путин Украинада президентни болжалы быйыл 21 майда бошалгъанын эсгертгенди. Андан сора да, ол сёлешиуледе бир тюрлю келишим этилсе да, артда политика жаны бла чюйреликле боллукъларын эмда Украинаны оноучулары Минскде къол салгъан документлеге да бир заманда эс бурмагъанларын, ол къыралны шёндюгю оноучулары бла, стол артына олтуруп, бир тюрлю келишим этгенден магъана чыкъмазлыгъын да чертгенди.

РФ-ни ООН-да келечиси Василий Небензяны айтханына кёре, баям, бу жол Путин Украинагъа, запад къыраллагъа да энтта да бир кере белги бергенди. Сёлешиуле Россей салгъан болумла бла бардырылмасала, бир кесекден Украинада сауутну къолларына алыргъа адам табылмай къаллыкъды. Жангыдан башланнган мобилизациягъа Украинада бир киши да барыргъа унамайды. Россейни Сауутланнган кючлерини биринчи борчу уа – наёмниклени къурутууду. Дагъыда Небензя: «Бир кесекден Украина бла байламлы халкъла аралы тюбешиуледе сёз жаланда аны капитуляциясыны юсюнден барлыкъды. Барыгъызны да ол болумгъа хазырланыргъа чакъырама», -дегенди.

Къонакъланы Хасан.
Поделиться: