Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха къарасанг, миллетибизни билимге итиннген, халкъын сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит жашларыбыздан бири уа Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны айтхылыкъ политиклеринден бири болгъанды.

Бий тукъум болгъанлары себепли, ата-бабалары Холамда башчылыкъ этип тургъандыла. Алай атасы Келемет, юйюрюнде кичи болуп, жер юлюшсюз къалгъаны ючюн, туугъан эллеринден кетген эди. Юйдегиси Мамашланы Баблина бла Шалушкада, ызы бла уа Дагъыстанда жашап тургъандыла. Юч жаш - Таусолтан, Солтанбек, Абубекир бла эки къыз - Маржан бла Жангулез болгъандыла.

Ол заманнга кёре сабийлери да иги билим алгъандыла. Таусолтан Москвада юрист факультетни бошагъан эди. Андан къайтып, Владикавказда присяжныйни болушлукъчусуну къуллугъун толтургъанды. 1917 жылда февраль революциядан сора политика ишлеге тири къатышып башлайды. Аны себепли Кавказны миллетлерин бирикдирген Ара комитет къауумну къураргъа болушуп, аны санына киреди. Ызы бла уа Нальчикни Окружной Толтуруучу Комитетинде урунады. Алай анда да кёп турмагъанлай, къабарты халкъны ЦК биригиуюне чакъырадыла. Аны бла Терк областьны исполкомуну секретарыны къуллугъун толтурады. Ызы бла Къабарты халкъны советини башчысы этедиле.

1918 жылда революциягъа дери къуралгъан администрацияларында Нальчикни жамауат комитетини адамларыны иги къуллукълары болгъанды. Шахарны округуну советини башчысына уа Шакъман улу сайланнган эди. Комиссаргъа – Къарачайланы Б., Бекович-Черкасский а – жамауат ишлеге къарагъанды. Бу сагъынылгъан адамла IV бла V халкъ съездледе этген оноулары уллу магъананы тутхандыла. Анда Граждан урушда нейтралитетни сайларгъа, Къабарты халкъ совет къураргъа эмда жерлери сыйырылгъанлагъа артха мюлклерин къайтарырча оноу этген эдиле.

Граждан уруш башланнганда, Къатханов бла аны жанлы болгъанла, къабартылыланы бла малкъарлыланы Совет властьха къажау сюелген къазакъла бла уруш этерге чакъырып тургъандыла. Нальчик округну комиссары А. Сахаров съездде: «Не бек кюреше эсек да, Уллу Къабартыда жашагъанла Совет власть жанлыбыз дегенликге, урушха къошулургъа унамайдыла», – деген эди. Ол съездде не да этип сермеширча полк къураргъа кереклисин чертедиле. Анга ыразы болмагъанланы уа атларын сыйырыргъа эркинлик бередиле.

Шакъман улу башчылыкъ этген Совет а, аны билип, эки миллетни къанлы сермешге не да этип къатышдырмазгъа кюрешгенди. 12 августда 1918 жылда Терекде болгъан урушха ашырылгъанланы артха чакъыртырча оноу бердирген эди.

Аны бла чекленмей, сентябрьде Солтанбек Къатхановха уруш къозгъагъанына къажау сюелип, элни комиссарларына: «Къабартылыланы дин эм халкъ советлери Александровский, Земской дагъыда башха станицала бла уруш этерге ыразы тюйюлдюле. Миллетни аллай мурдар ишге тюртгенле уа сюдге берилликдиле. Къатхановну оюмун да терс кёребиз, ол уруш игиликге келтирик тюйюлю. Аны себепли аны жесирге ашырыргъа керекди», – деп жазгъан эди.

Шакъман улуну этген иши, мураты къан тёгюлмезча, эки миллетни урушха къатышдырмазча эди. Андан сора да, жигитибиз ол заманда Нальчикни тийресинде болгъан тюйюшлени да тохатыргъа кюч салгъанды. 11 сентябрьде V съездде шахарны округунда жашагъан муслийманланы уруш болмазча бирикдирирге керекли оюмун билдирген эди. Съезддегиле аны тюз кёрюп, дин бла байламлы комиссия къурагъан эдиле.

Совет историография жигитибизни политикасы кесини, бийлени жанларын сакъларча къуралгъан эди дегенликге, бюгюнлюкде аны терен тинтип къарагъанда, ол терс оюм болгъаны ачыкъланады. Аны керти мураты – властьла ючюн миллетлени араларында тюйюшле къозгъалып, бир бирге жау болмазча, къан тёгюлмезча кюрешеди.

Алай 24 сентябрьде 1918 жылда Къатхановну къаууму Нальчикни алып, Шакъман улуну эмда аны жанлы болгъанланы жерлеринден кетертген эди. Ол оноугъа чюйре барыргъа Таусолтанны Советни къарыуу болмай къалады.

1918 жылны декабрь айында З. Даутоков-Серебряковну акъ аскерине къошулуп, талай заманны Нальчикде деникин администрацияда ишлеп тургъанды. Алай Шимал Кавказда большевикле хорлатхандан сора, Грузиягъа кетеди, андан Стамбулгъа, ызы бла уа Парижге кёчеди. Анда басмада ишлеп тургъанды. Эмиграцияда болгъанлыкъгъа, Шакъман улу политика ишин къоймагъанды. 1928 жылда, Польшада Россейден кёчген адамланы жыйып, «Прометей» деген къауумну къураргъа болушуп, аны башчысы болады.

1934 жылны июль айында Таусолтан Кавказ миллетлени араларында болгъан конференциягъа къатышады. Кавказ халкъладан Конфедерация къурауларын тюз кёрюп, къол салгъан эди. Аны бла чекленмей, Польшада болгъан Шимал Кавказны миллет арасында (СКНЦ) къуллукъ этип тургъанды. 1935 жылда уа аны башчысы болуп, «Россейни къыйналгъан миллетлерини протестлери» деп, Миллет Ассамблеяны Лигасыны председателине Э. Бенешге къагъыт жибергени да белгилиди.

Жарсыугъа, Таусолтан юйдегили болмагъанды, кеси да къарындашлары да большевикле хорлатхандан сора тыш къыраллагъа кетген эдиле. Юйлеринде атасы-анасы бла эки эгечи къалгъан эди. Маржан а белгили къабартылы жарыкъландырыучуну Таусолтан Шеретлоковну юйдегиси болгъан эди.

Темуккуланы Амина.
Поделиться: