Алмадан танг кесек сатылгъанды

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясыны Къабарты-Малкъарда  бёлюмюнден билдирилгенича, быйыл жыл башланнганлы тышына  алмадан  50,7 минг тонна сатылгъанды. Ол былтыргъы кёрюмдюден артыкъ тюрленмегенди, болсада буруннгу жылдан 0,6 минг тоннагъа кёпдю. 

Жемишлени иги кесеги, неда 50,1 минг тоннасы   Россейни регионларына жиберилгенди. Экспортну асламысын. неда 550 тонна чакълысын  Къазахстан алгъанды. 
Бюгюнлюкде бизни алмаларыбыз къыралны эллиге жууукъ регионуна   жибериледиле. Эм  уллу партияла  13,5 минг тонна Москвагъа эм  1 минг тонна Санкт-Петербург шахарлагъа ашырылгъанды.  Андан сора да,   Свердловск бла  Ленинград  областьлагъа 4,5, 3,3,  Краснодар крайгъа- 3,1 эм Татарстан Республикагъа 2,7 минг тонна  жетеди.

Продукцияны жиберирден алгъа тийишли тинтиуле бардырыладыла. Экспертизаны эсеплерине кёре саулукъгъа заран салырча эм  транспортировка этерге жарамазча шарт  табылмагъанды. 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: