Тырныауузчула барысын да хорлагъандыла

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди. Аны Россейни ДОСААФ-ны республикалы бёлюмю къурагъанды.

Анга къатышыргъа Къабарты-Малкъарны командаларындан сора да Новороссийск, Волгоград, Невинномысск шахарладан Къарачай-Черкесден, Шимал Осетия-Аланиядан командала келген эдиле.

Эришиуле тюрлю-тюрлю номинациялада ётгендиле. Анда тырныауузчу картингчиле болмагъанча аламат кёрюмдюле болдургъандыла. Табийгъат болумлагъа алагъа аз да чырмаулукъ этмегендиле. Къургъакъ эм мылы жоллада алагъа жетген хазна жокъ эди. Гюлюйланы Керим «Национальный» классда биринчи болгъанды. «Национальный юниор» классда Башийланы Къууанч хорлагъанды. «Кадет 4Т» классда уа Къумукъланы Ахмат «доммакъ» алгъанды.

Жашланы тренер Алексей Бабенко юйретеди. Команда зачётда да Тырныауузну келечилери биринчиле болгъандыла.

Энди тырныауузчула бу эришиуню 3-чю кезиуюне къатышыргъа  июнь айда Таганрог шахаргъа тебирерикдиле.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: