Сынаула болжаллары бла башланнгандыла

Республикада Бир къырал экзаменле  тохташдырылгъан болжалларына тийишлиликде башланнгандыла. Быйыл сынаула ахыр къонгуроудан алгъа окъуна берилгендиле. Эм алгъа ЕГЭ-леге химияны, орус литератураны эмда географияны сайлагъан  жашла бла къызла 23 майда баргъандыла, алыкъа аланы эсеплери белгили тюйюлдюле. Энди уа ала барысы да борчлу халда берилген биринчи сынауну – орус тилни – жазгъандыла (28 май).

Саулай алып айтханда, быйыл школланы  бошагъанла асламысында обществознаниядан экзаменни сайлагъандыла. Аны выпускниклени 43-ден аслам проценти жазарыкъды, нек дегенде ол дерсден сынау бийик окъуу юйлени кёбюсюнде керек болады. Аны ызындан а информатика барады, андан ЕГЭ-ни онбиринчи классланы тауусханланы 20 проценти берликди.

Жылдан-жылгъа медицина ызны сайлагъанла  кёпча кёрюне эселе да, бу жол анга керекли биологияны  сабийлени онтогъуз проценти айыргъанды. Химияны уа онтёрт процент чакълы бир выпускник жазгъанды.

Бу  жол физикадан бла тарыхдан ЕГЭ-леге барлыкъла да аз тюйюлдюле. Сёз ючюн, аладан кёрюмдюле тенгшидиле, онбешишер процентден асламдыла.

 Бир къырал экзамен бардырылып  тебирегенли да эм къыйын сынаугъа орус литература саналып келеди. Алайды да, бу жол анга базыннганланы саны выпускниклени сегиз процентиди. Андан да аз сабий а географиядан сайлагъанды сынауну – 3,36 процент.

Барыбыз да билгенликден, математиканы окъуучула эки тюрлюсюн бередиле. Алай бла, аны мурдорлу тюрлюсюне 49 чакълы проценти барлыкъды школчуланы. Бу дерсни профильли тюрлюсюн айыргъанла да аз тюйюлдюле. Аны выпускниклени 44 проценти жазарыкъды. Орус тил а, белгилегенибизча, бир кюнню ичинде бардырылып къалгъанды. Ол, сёз ючюн, пандемияны заманындача, эки кюннге юлешинмегенди.

Эсигизге салайыкъ, былтыр ЕГЭ-ни Къабарты-Малкъарда жыйырма бла эки пунктда 4400 жаш бла къыз бергенди. Быйыл а республикада мектеплени 4 065 сабий бошайды. Ахыр сынаула онбиринчи июньда бардырыллыкъдыла.

Алай эсе да, жыйырма биринчиси экзаменлеге къошакъ халда берилген кюндю. Аланы жангыдан жазаргъа тюшгенле уа сынаулагъа дагъыда тёртюнчю эмда бешинчи июльда барлыкъдыла. Быйыл аллай онгну берилгенин да ахшы шартха санаргъа боллукъду. Андан тышында да, окъуучугъа бу жол кеси сайлагъан экзаменледен бирин къайтарып берирча амалны да къурагъандыла.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: