Кертичилик

Хабаздан Маглуаны Архотну жашы Исмайыл бла Хучиналаны Зарият бир бирлерин билип, танып, жаратып юйюр къурагъан эдиле. Ала той-оюнларын бошагъанлай, уруш башланады. Экинчи кюн а Исмайылны къазауатха алып кетедиле.

Ол андан къайтмайды. Къайда, къачан ёлгени окъуна белгисизди. Зарият а сакълап тургъанды  баш иесин. Кёп жылланы  сакълады,  ишге кесин берип, къайгъысын чача.

Урушну кезиуюнде, кеси эки жюз къауум жюн чындай эшип жибергенди фронтха.

Халкъы бла бирге кёчгюнчюлюкню да сынап къайтханды. Этимли, ариу адам эди. Кёпле тилеп да тургъандыла. Биринчи сюйгенине кертичилей къалып, экинчи кере эрге бармагъанды. Кеси уа 1978 жылда дуниядан кетгенди.

 

Османланы Хыйса.
Поделиться: