Студентле кёргенлерин жаратхандыла, кёп зат билгендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Право эмда социал жалчытыуну къурау» факультетини окъуучулары Нальчикде «Халкъны социал жумушларын комплекс халда жалчытхан республикалы ара» къырал учрежденияда болгъандыла. Экскурсияны алагъа билим жаны бла сынам берирге эмда ол араны иши бла шагъырейлендирирге деп къурагъандыла. Жаш адамла анда уруннганла не бла кюрешгенлерин, кеслери да бу усталыкъны энчиликлерин билирге онг тапхандыла, деп билдиргендиле вуздан.

Араны социал-турмуш бёлюмюню башчысы Лариса Табухова къонакълагъа учрежденияны ичинде экскурсия бардыргъанды, анда ишлеген специалистле бла да тюбешдирип, танышыргъа, ушакъ этерге онг бергенди. Анга кёре студентле да кеслери окъугъан усталыкъны магъанасына тюшюннгендиле, аны юсюнден кёп зат билгендиле.

Социал бёлюмде юрист деген усталыкъ, эм биринчиден, адамгъа жан аурута билиуню, аны жарсытхан ишни жик-жиги бла тинтиуню, аллына келген хар инсанны да жумушуна ие кёзден къарауну излейди.

Къонакъбайлыкъ этгенлеге студентле ыразылыкъларын билдиргендиле. Кёплери уа, аз кечирек энтта да келип, арада производстволу практикаларын ётерге сёз бергендиле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: