Къайыкълада жюзюуде – экинчи жерде

Санкт-Петербургда Фин заливни тийресинде парус къайыкълада эришиу бардырылгъанды. Анга тынгылы хазырлылыкълары болгъан эм бийик усталыкълы спортчуладан къуралгъан къауумла къатышыучудула.

Анда кеслерин къыралны 20-дан аслам регионундан спортчула сынагъандыла. Къабарты-Малкъарны келечилери, быллай эришиуге биринчи кере къатышхандыла эм, жангызда Геленджикни къауумуна хорлатып, экинчи жерни алгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: