Кавказ урушда ёлгенлени хурметлерине

Кавказ урушда ёлгенлени хурметлерине аталып, Кенжеде дзюдодан республикалы эришиу бардырылгъанды. Анга 2010 жылда туугъан 117 спортчу къатышханды.

Кеслерини ауурлукъ къауумларында алтын майдалланы Отарланы Султан, Къумыкъланы Мурат, Моллаланы Аслан, Алийланы Исрафил, Идар Канкулов, Эркенланы Тимур, Темиржанланы Мансур, Дмитрий Калошин къытхандыла. Экинчи эм ючюнчю жерлеге Чочайланы Омар, Арсен Карамирзов, Бичиланы Исмайыл, Байсултанланы Султан, Никита Мироненко, Азрет Башоров эм башхала чыкъгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: